Община Ивайловград, ул.”България 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №39/27.03.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №144/04.04.2023 г. на Кмета на община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

1. Общински имот публична общинска собственост: 2 кв.м./два квадратни метра/ тротоарна площ на ул. „Шипка” № 6, пред магазин за хранителни стоки на фирма „НАНА-БОБИ ИНВЕСТ 2010“ ЕООД, за поставяне на вендинг машина / автомат за кафе /, детска клатушка и маса, при първоначална годишна тръжна наемна цена в размер на 336.72 лв. /триста тридесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 20.04.2023 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 9.30 часа.

          Тръжните документи да се закупуват и да се подават в стая 103 на І етаж в срок до 17:00 ч. на 19.04.2023 г. прицена 36.00 лв. с ДДС.

Определен е депозит за участие 10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 19.04.2023 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на наематели повторени търгове да се проведат на 27.04.2023 г. по същото време, място, цени  и условия, като документи се приемат до 17:00 ч. на 26.04.2023 г.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинския имот се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР