Община Ивайловград, със седалище и адрес на управление: ул. „България” № 49, тел. 03661/6090, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №34/28.02.2023 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №109/14.03.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот – частна общинска собственост представляващ част от двуетажна масивна сграда, бивш Производствен цех – две помещение от I-ви и две помещения от II-ри етаж, с обща площ 584,67 кв. м. находяща се в УПИ IX-553 от кв. 2 по ПУП на гр. Ивайловград одобрен със Заповед №125/16.08.2002 г., актувана с АЧОС №229/28.12.1998 г., за срок от 10 /десет/ години, с предназначение за складове, при начална годишна тръжна наемна цена в размер на 7 324,80 лв. (седем хиляди триста двадесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС, определена съгласно Методика за определяне на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и на общински жилища по реда на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд и Заповед 035/13.01.2023 г .

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 30.03.2023 г. /четвъртък/ в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 09:30 часа.

Тръжните документи се закупуват и се подават в стая 103 на І етаж в срок до 17:00 ч. на 29.03.2023 г. при цена 36.00 лв. с ДДС.

Размер на депозита – 10 % от началната тръжна цена, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ-АД клон Ивайловград или в брой на касата (стая 102) на Общината до 17:00 ч. на 29.03.2023 г. и до 05.04.2023 г. (за втората дата на търга).

Размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

II. При непровеждане на търга или неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 06.04.2023 г. /четвъртък/ по същото време, място, цени и условия, като документи се приемат до 17:00 ч. на 05.04.2023 г.

Информация за първоначалната тръжна цена може да получите в стая 212 на ІІ етаж на Община Ивайловград. Оглед на общинския имот се извършва след закупуване на тръжна документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. до деня предхождащ датата на търга.

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения  към общината.

За допълнителна информация и справки стая 211 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция АПИОЧР.