О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №115/27.10.2022 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №438/14.11.2022 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният общински имот:

1УПИ IX от кв. 83 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на община Ивайловград, с площ 576 кв. м., актуван с АЧОС №2933/28.07.2022 г., при начална тръжна цена в размер на 8325,00 лв. (осем хиляди триста двадесет и пет лева и нула стотинки) без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 30.11.2022 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:00 часа.

Определен е депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена на горепосочения имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ-АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 16:30 ч. на 29.11.2022 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена на горепосочения имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на купувач повторен търг да се проведе на 07.12.2022 г.  по същото време, място, цени  и условия, като документи се приемат до 16:30 ч. на 06.12.2022 г.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Оглед на общинският имот се извършва след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  на Община Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР.