О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

 

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1, ал.2 и 7 от ЗОС,  чл.15, ал.3, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 164/16.04.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти:

1.Недвижим имот, публична  общинска собственост:  3 броя помещения с обща площ 33.37 кв. м, коридор и антре с обща площ 11.60 кв. м и склад с площ 3.38 кв. м от едноетажна масивна сграда бивш „Здравен дом”, находящ се в УПИ VIII от кв. 3 по ПУП на с. Свирачи, одобрен със Заповед №796/03.08.1968 г., актуван с АПОС №14/19.06.1997 г., за срок от 5 /пет/ години,  при първоначална годишна наемна тръжна цена 537.84 лв./ петстотин тридесет и седем лв. и 84 ст./ без ДДС.

2.Част от имот, публична общинска собственост: терен с площ от 2 /два/кв.м. в коридор на първи етаж в Административната сграда на Общинска администрация, попадаща в УПИ IV-413 от кв.48 по ПУП на гр. Ивайловград, актуван с АЧОС №1/07.02.1997 г., за срок от 3 /три/ години, с предназначение за поставяне на кафе-автомат, при първоначална годишна наемна тръжна цена 288.00 лв. / двеста осемдесет и осем лв./ без ДДС.

3.Част от имот, публична общинска собственост: терен с площ от 1 /един/ кв.м., част от тротоар  към ул. Армира до входа на детски игрови център, находящ се в УПИ II от кв. 19 по ПУП на гр. Ивайловград, за срок от 3 /три/ години, с предназначение за поставяне на кафе-автомат, при първоначална годишна наемна тръжна цена 120.00 лв./ сто и двадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.

4.Недвижим имот, публична  общинска собственост:   терен с площ 5 кв. м, част от пешеходна алея със стълби, заключена между улица „Армира”, УПИ IV-1182 от кв.6, УПИ І от кв. 6 и УПИ III-1181 от кв. 6 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед № 0164/09.10.2000 г. за срок от 3 /три/ години, с предназначение за извършване на търговия, при първоначална годишна наемна тръжна цена 69.00 лв./ шестдесет и девет лв. / без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 307 в сградата на общината на 02.05.2019 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 30.04.2019 г.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 30.04.2019 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10% от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели  повторни търгове ще се проведат на 09.05.2019 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград