О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

                   Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 80, ал.8 от Наредба ПУРОИ, Решение №151/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №613/08.12.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А
 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следният общински имот:

Недвижим имот, публична общинска собственост: 9 кв. м. съгласно приложена схема за поставяне на преместваем обект полеви офис от поземлен имот с идентификатор 62935.22.15 – селскостопански, горски ведомствен път с площ 19776 кв. м., номер по предходен план 000015 по кадастрална карта на с. Розино, публична общинска собственост на основание чл. 56, ал. 2 от ЗОС, за срок от 10 (десет) години, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 10,35 лв. (десет лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 04.01.2022 г. в стая 306, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.00 часа.

Тръжните документи се закупуват от стая 103 на І етаж на Общината при цена 36.00 лв. с ДДС, платими в касата на общината.

Подаването на заявления за участие в търга се извършва в стая 103 на І етаж на Общината, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. до 31.12.2021 г.

Определен е депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград или в касата на Общината до 17.00 ч. на 31.12.2021 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидат или неизлъчване на наемател, повторен търг ще се проведе на 11.01.2022 г. в стая 306 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове, като документите за търга се подават до 17:00 ч. на 07.01.2022 г.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 – Дирекция АПИОЧР.