На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, Решение №5/29.01.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, т. I от Решение №149/09.12.2013 г. и Заповед №487/08.11.2018 г. на Кмета на общ. Ивайловград

О   Б   Я   В   Я   В   А

Община Ивайловград обявява ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2018 г.  на свободни общински земеделски земи – пасища, мери и ливади във всички землища на общ. Ивайловград. Земеделските земи от ОПФ, предмет на търга, са подробно описани в Приложение №1 (списъка на всички имоти по землища).

Определена е начална тръжна годишна наемна цена (оферта) за всеки имот, съгласно т. I от Решение №149/09.12.2013 г. на Общински съвет Ивайловград.

Търговете да се проведат в стая 307, етаж IІІ на Общината, с начален час 10.00 ч., както следва:

  • 30.11.2018 г. – за имоти във всички землища на общ. Ивайловград

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат  задължения към Община Ивайловград и имат регистрирани в системата на БАБХ животновъдни обекти и брой животни в тях.

  • 07.12.2018 г. – за имоти във всички землища на общ. Ивайловград

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат  задължения към Община Ивайловград и имат регистрирани в системата на БАБХ животновъдни обекти и брой животни в тях.

Тръжните документи се закупуват и подават в стая 103 на етаж I на Община Ивайловград в срок до 17.00 ч. на дните предхождащи търговете.

Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена (оферта) от Приложение №1 за имота, за който ще участват в търга на касите на Община Ивайловград или по банкова сметка на Общината: IBAN BG41UBBS80023300136333.

Офертата за тайното наддаване трябва да е по-висока от определената минимална оферта за имотите по Приложение №1

При неявяване на кандидати и неизлъчване на наематели за неотдадените под наем имоти да се проведат повторни търгове на:

  • 14.12.2018 г. . – за имоти във всички землища на общ. Ивайловград

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград.

Документите за участие в повторните търгове да се подават до края на работните дни, предхождащи търговете по определените в настоящата заповед време, място, цена и условия.

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в стая 212, етаж ІІ на Община Ивайловград.

Огледи на общинските имоти се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.

За допълнителна информация и справки тел. 03661/60-90 или стая №212 в сградата на Общинска администрация Ивайловград.

ДИАНА ОВЧАРОВА

 Кмет на община Ивайловград

О Б Я В А публичен търг – информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ПО ЗЕМЛИЩА