На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА,, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Решение №136/01.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, чл. 79 от Наредба ПУРОИ на Общински  съвет – гр. Ивайловград, Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград за определяне на наемните цени на земеделските земи и Заповед №486/08.11.2018 г. на Кмета на общ. Ивайловград

О   Б   Я   В   Я   В   А

ТЪРГ с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от 2 /две/ стопански години на свободни общински земеделски земи – ниви по кадастралната карта на с. Белополци, общ. Ивайловград. Земеделските земи от ОПФ, предмет на търга, са подробно описани в Приложение № 1

Насрочените търгове ще се проведат на

Търговете да се проведат в стая 307, етаж IІІ на Общината, с начален час 10.00 ч., както следва:

  • 28.11.2018 г. – за имотите по кадастралната карта на с. Белополци

Тръжните документи се закупуват и подават в стая 103 на етаж I на Община Ивайловград в срок до 17.00 ч. на дните предхождащи търговете.

Участниците да внесат депозит в размер на 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена от Приложение №1 за имота, за който ще участват в търга на касите на Община Ивайловград или по банкова сметка на Общината: IBAN BG41UBBS80023300136333.

Стъпка за наддаване – 10 % от първоначалната тръжна годишна наемна цена.

При неявяване на кандидати и неизлъчване на наематели за неотдадените под наем имоти да се проведат повторни търгове на:

  • 05.12.2018 г. – за имотите по кадастралната карта на с. Белополци

Документите за участие в повторните търгове да се подават до края на работните дни, предхождащи търговете по определените в настоящата заповед време, място, цена и условия.

Информация за цените и за свободните площи за всяко землище може да получите в стая 212, етаж ІІ на Община Ивайловград.

Огледи на общинските имоти се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до дните, представляващи крайните срокове за подаване на документите за всяка тръжна дата.

За допълнителна информация и справки тел. 03661/60-90 или стая №212 в сградата на Общинска администрация Ивайловград.

ДИАНА ОВЧАРОВА

 Кмет на община Ивайловград

О Б Я В А търг Белополци – информация.

Приложение № 1