О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг за отдаване под наем  на следния общински имот:

Имот частна общинска собственост: 2 броя помещения с обща площ 21.80 кв. м. и сервизно помещение с площ 4.90 кв. м. от едноетажна сглобяема сграда на „Младежки дом“, находящ се в  УПИ І от кв. 11 по кадастрален план от 1978 г. и изменение на ПУП – ПР на с. Кондово, утвърден със Заповед №072/16.02.2012 г.,  на Кмета на Община Ивайловград,   актуван с АЧОС №1615/19.06.2014 г, с начална тръжна цена от 421.80 лв./четиристотин двадесет и един лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 307 в сградата на общината на 21.01.2020 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 20.01.2020 г.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 20.01.2020 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10% от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели  повторни търгове ще се проведат на 28.01.2020 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.