О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1, ал.2 и 7 от ЗОС,  чл.15, ал.3, ал. 4 чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 438/17.10.2018 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти:

 1.Недвижим имот, частна  общинска собственост:  Магазин с площ 100.39 кв. м, намиращ се на партерен етаж в жилищна сграда на ул. „България”, №44 в гр. Ивайловград, находяща се в УПИ Х от кв. 53 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., актуван с АЧОС №11/21.04.1997 г., за срок от 10 /десет/ години, с предназначение за търговска дейност, при първоначална годишна наемна тръжна цена 2385.24 лв./ две хиляди триста осемдесет и пет лв. и 24 ст./ без ДДС.

2.Недвижим имот, публична  общинска собственост:   част от Болнична сграда, актувана с АПОС № 1691/15.10.2014 г., представляваща едно помещение – регистратура, находящо се на първи етаж /Поликлиника/, с площ 20.00 кв.м., за срок от 2 /две/ години, с предназначение за склад, при първоначална годишна наемна тръжна цена 120.00 лв./ сто и двадесет лв. / без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 307 в сградата на общината на 02.11.2018 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II-ри етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 01.11.2018 г.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 01.11.2018 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10% от началната тръжна цена за съответния имот.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели  повторни търгове ще се проведат на 09.11.2018 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград