О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

            Община Ивайловград, със седалище и адрес на управление: ул.”България” № 49, тел. 03661/6090 на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС,  чл.45, ал.1, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ и Заповед №203/23.05.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следните общински имоти:

1УПИ III-43 от кв. 5 по ПУП на с. Покрован, одобрен със Заповед №1972/28.09.1966 г., актуван с АЧОС №1051/09.07.2007 г., при начална тръжна цена в размер на 3 690.00 лв. (три хиляди шестстотин и деветдесет лева и нула стотинкибез ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 14.06.2023 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:00 часа.

2. ПИ-31 от кв. 12, по ПУП на с. Планинец, одобрен със Заповед №539/31.07.1984 г., с площ 65 кв. м. (представляващ земята под сградата), ведно с построената в него едноетажна масивна сграда Читалище, със застроена площ 65 кв. м, актувани с АЧОС №2952/11.11.2022 г., при начална тръжна цена в размер на 3090.00 лв. (три хиляди и деветдесет лева и нула стотинки) без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 14.06.2023 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10:30 часа.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 13.06.2023 г. и 20.06.2023 г. (за втората дата на търга).

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10% от началната тръжна цена за съответния имот.

Тръжните документи се закупуват от стая 103, І етаж на Община Ивайловград при цена 72.00 лв. с ДДС и се подават в стая 103, І етаж в срок до 17.00 ч. на 13.06.2023 г.

При непровеждане на търга и неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 21.06.2023 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове, като документи за повторния търг се приемат до 17.00 ч. на 20.06.2023 г.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград.

Огледи на общинските имоти се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  АПИОЧР.