О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.2 и ал.7, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.15, ал.3 и ал. 4, чл.16, ал.1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал. 8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 484/ 07.11.2018 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

І. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти:

  1. Част от общински имот, публична общинска собственост: Част от Сграда-паметник на културата-2 „Мутафчиевата къща”, находяща се в УПИ VI от кв. 72 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., актувана с АПОС № 471/09.01.2002 г., представляваща  помещение /офис V/ с площ от 11 кв.м, разположено на втори етаж, за срок от 2(две) години,  при първоначална годишна наемна тръжна цена 237.60 лв./двеста тридесет и седем лв. и 60 ст./без ДДС.
  2. Част от общински имот, публична общинска собственост – Част от двуетажна масивна сграда „Дом за деца и юноши”, находяща се в УПИ ІІ от кв. 10 по ПУП на с. Попско, актувана с АПОС №238/23.02.1999 г., както следва: полукрило, състоящо се от 3 бр. стаи, 1 коридор и санитарен възел с обща светла полезна площ – 62 кв.м за срок от 3 (три) години при първоначална годишна наемна тръжна цена 930.00 лв. /деветстотин и тридесет лв./ без ДДС.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински имот:

Имот частна общинска собственост: УПИ І  с площ 910 кв. м. от кв. 20 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград,  актуван с  АЧОС №2721/05.04.2018 г.,  при първоначална тръжна продажна цена 5 140.00 лв./пет хиляди сто и четиридесет лв./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 23.11.2018 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС за обектите по т.І и 72.00 лв. с ДДС за обектите по т.ІІ ,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 22.11.2018 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване10 % от началната тръжна цена.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 22.11.2018 г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели или купувачи повторни търгове ще се проведат на 30.11.2018 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

Обява за търг наем и продажба – информация.