Обява за публичен търг за наем и продажби 2018 г.


О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 382/29.08.2018 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

 Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински имот:

 Имот- частна общинска собственост: УПИ ІV с площ 1888 кв. м. от кв. 124, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда – бивша спортна зала за войници, със застроена площ 367.20 кв. м, по действащ ПУП на гр. Ивайловград, одобрен с Решение №18/07.03.2006 г. на Общински съвет Ивайловград, актуван с АЧОС №1836/12.06.2015 г., при първоначална тръжна продажна цена 20 400.00 лв. /двадесет хиляди и четиристотин лв./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 12.09.2018 г.  от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС,  платими в касата на Общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 11.09.2018 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване10 % от началната тръжна цена.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на Общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 11.09.2018 г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели, или купувачи, повторни търгове ще се проведат на 19.09.2018 г. в стая 307 в сградата на Общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212 в Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на община Ивайловград