О  Б  Я  В  А

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Глава пета раздел III от Наредба за ПУРОИ, Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, Решение №126/03.09.2021 г. на Общински съвет Ивайловград, Заповед №291/18.06.2021 г. на Кмета на общ. Ивайловград и Заповед №565/12.11.2021 г. на Кмета на община Ивайловград

О   Б   Я   В   Я   В   А

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от стопанската 2021/2022 г. на свободни общински недвижими имоти – с трайно предназначение на територията – земеделска, в землищата на с. Белополци, гр. Ивайловград, с. Камилски дол, с. Ленско, с. Покрован, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Хухла, с. Черни рид. Недвижимите имоти от ОПФ, предмет на конкурса, са подробно описани по землища, имоти, начин на трайно ползване в Приложение № 1 от Заповед №565/12.11.2021 г. на Кмета на общ. Ивайловград.

Определена е минимална конкурсна годишна наемна цена за всеки имот, съгласно Приложение №1 от Заповед №565/12.11.2021 г. на Кмета на общ. Ивайловград по Решение №116/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград.

За участие в конкурса да се допускат физически и юридически лица, които отговарят на конкурсните условия, одобрени съсЗаповед №291/18.06.2021 г. на Кмета на общ. Ивайловград.

Конкурсът да се проведе на 03.12.2021 г. в зала на ет. 1 от сграда „Детски комплекс“ (находяща се на площад „България“ с административен адрес гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов“ №6, с начален час по землища както следва:

с. Белополци – 9:00 ч., гр. Ивайловград – 09:30 ч., с. Камилски дол – 10:00 ч., с. Ленско– 10:30 ч., с. Покрован – 11:00 ч., с. Сив кладенец – 11:30 ч., с. Славеево – 13:30 ч., с. Хухла – 14,00 ч., с. Черни рид – 14.30 ч.

Конкурсната документация се закупува от стая 103 на етаж I на Община Ивайловград.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса: 01.12.2021 г.

Участниците да внесат за всяко землище за което се участва депозит за участие в размер на 500 лв., който се внася на касата на Община Ивайловград или по банкова сметка на Община Ивайловград: IBAN BG41UBBS80023300136333, с основание за плащане Заповед №565/12.11.2021 г. на кмета на Община Ивайловград.

Стойността на конкурсната документация е 12 лв. (дванадесет лева).

За всяко землище по отделно се закупува и подава отделна конкурсна документация.

Информация за свободните площи за всяко землище може да получите от Приложение №1 от Заповед №565/12.11.2021 г. на Кмета на общ. Ивайловград или в Д АПИОЧР, етаж ІІ на Община Ивайловград.

 

Приложения:

ИВАЙЛОВГРАД

КАМИЛСКИ ДОЛ

ЛЕНСКО

ПОКРОВАН

БЕЛОПОЛЦИ

СИВ КЛАДЕНЕЦ

СЛАВЕЕВО

ХУХЛА

ЧЕРНИ РИД