Обява за подбор на персонал за заемане на длъжности

по Проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград”

договор № BG05M9OP001-6.002-0174-С01

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

Община Ивайловград, в качеството си на бенефициент обявява подбор на персонал, както следва:

 

ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1:

 

  • социален работник на 8 часа – 1 лице.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

-да притежава висше образование-завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности или друго направление със социална насоченост, педагогически, икономически специалности или други специалности;

– професионален опит – не се изисква, но е предимство;

– да познава нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги;

– Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип;инициативност, самоконтрол,толерантност;отговорност;
– Умения за работа с компютър и офис техника;

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 

-Извършва оценката на потребностите на кандидат-потребителите.

-Организира и координира начина на предоставянето на здравно – социалните услуги

-Информира и консултира потребителите и техните близки за същността на предлаганите услуги в домашна среда.

-Разработва планове за предоставяне на здравно-социални услуги на всеки потребител

-Разработва графици за работа на персонала;

-Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

-Приема ежемесечните отчети на персонала;

– Участват в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта..

-Осигуряват безопасни и здравословни условия на труд;

-Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

-Извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на предоставената патронажна грижа по домовете;

 

  • организатор социални дейности на 8 ч – 1 лице.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

– Завършено образование – средно, наличието на придобита степен е предимство;

– Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;

-Придобита квалификация за „Домашен санитар“, Домашен помощник“, „Социален асистент“ и „Личен асистент“ се счита за предимство;

– Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/.

-Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

– Подпомага дейността на социалния работник;

– Приема, обработва и разпределя заявките на потребителите;

– Следи и контролира работата на наетите лица за извършване на доставка до домовете;

-Организира периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

-Приема ежемесечните отчети на персонала;

-Отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

-Информира и консултира потребителите и техните близки за същността на предлаганите услуги в домашна среда.

  • работник доставка по домовете на 8 ч. – 1 лице.

 

Изисквания за заемане на  длъжността:

– Завършено образование – минимум средно;

– Професионален опит – не се изисква, но наличието му се счита за предимство;

– Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

– Умение за комуникативност и работа в екип.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Изпълнява заявки от и до дома на потребителите, свързани с :

– доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителя), както и изпълнение на рецепти по рецептурни книжки ;

– заплащане на битови сметки;

–  заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

 

  • социален асистент на 8 ч. – 1 лице.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

– Поддържа личната хигиена на потребителя, както и поддържа хигиената в помещението, което потребителят обитава;

– Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя);

–  Съдейства при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;

– Съдейства при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и при грижи в болница (при необходимост);

– Съдейства за закупуване на лекарства и заплаща битови сметки (със средства на потребителя);

–  Съдейства за осъществяване на дребни ремонти и грижа за дома;

– Административна помощ – съдейства за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при настаняване и/или изписване от болница: попълва и подава на необходимите формуляри, като данъчни декларации, попълване и подаване па заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „Социално подпомагане“ или до други институции; съдействие за получаване на помощни средства по ЗХУ;

–  Оказва помощ при придвижване на потребителя в дома и извън него;

– Оказва помощ при прием на медикаменти и при извършване на домашна рехабилитация;

– Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителя и насърчаване на комуникацията и поддържането на социални контакти;

–  Води необходимата документация и отчетност.

 

  • медицинска сестра на 8 часа – 1 лице.

 

Изисквания за заемане на длъжността специалист „Здравни грижи“ – Медицинска сестра:

– Завършено медицинско образование;

– Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”

– Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;

– Работа с компютър – Microsoft /Word, Ехcel/;

– Професионален опит – минимум 1 година в сферата на здравеопазването;

– Членство към професионална организация на професионалистите по здравни грижи се счита за предимство;

– Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

-Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

-Събира и предоставя здравна информация за потребителите на екипа за управление на услугата;

-Измерва витални показатели (кръвно налягане, пулс, температура и др.);

-Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

-Съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;

-Поддържа тясна връзка с близките на потребителите, като редовно ги информира за здравословното им състояние;

-Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;

-Води необходимата документация и отчетност;

 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЕ 2: „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности /Дом за стари хора и Дневен център за деца с увреждания”/: помощен персонал – 8 бр., от които:

  • санитари на 8 ч. работен ден – 4 лица.
  • хигиенисти на 8 ч. работен ден – 4 лица.

 

Изисквания за заемане на длъжностите:

– завършено образование – минимум основно;

– професионален опит – не се изисква, но наличието му се счита за предимство;

– нагласа за работа с лица с увреждания;

– умение за комуникативност и работа в екип.

 

Основни задължения и отговорности за длъжностите:

– Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в дворните места, фасадите и оградите на сградата на съответната социална услуга;

– Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на пространствата, за които отговаря;

– Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване;

– Изпълнява други функции, които са му възложени от прекия ръководител.

 

 

Кандидатите следва да подадат документи на място в сградата на Община Ивайловград, ул. „България“ №49, Център за административно обслужване, Гише – деловодство, всеки работен ден от 8.00 до 17.30 ч.

 

Срок за подаване на документи – до 16.07.2021 г. включително.

 

Подборът на персонала по проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград“ ще се проведе на три етапа, както следва:

– първи етап – подбор по документи;

– втори етап – интервю/събеседване, за което лицата ще бъдат уведомени;

– трети етап – класиране.

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Ивайловград, както и на сайта на Община Ивайловград.

 

Лице за контакт: Виолета Недялкова – началник отдел „Проекти”, тел. 03661/6090.

Декларация за лични данни

Заявление за участие