ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЯВА

            Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград” по договор № BG05M9OP001-6.002-0174-С01 , Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Община Ивайловград

обявява подбор на кандидати за потребители

по проект  „Патронажна грижа +”

 

В рамките на проект „Патронажна грижа +“ ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Ивайловград.

„Патронажната грижа“ ще интегрира комплекс от услуги като: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда, които включват – мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа, с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Продължителността на услугата, считано от 01.08.2021 г., е 12 м., ще се предоставя на минимум 31 потребители. Всеки потребител може да получава здравно-социална грижа до 2 часа на ден, според заявената нужда от него.

Целта на Направление 1 „Патронажна грижа“ е да се осигури подкрепа с предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа във връзка превенция разпространението на COVID-19.

Допустими лица, които да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:

  • Хора с увреждания;
  • Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
  • Лица над 54 г.
  • други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

 

Кандидат – потребителите на услугата „Патронажна грижа“ е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление от кандидата (по образец);
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Документ за самоличност на упълномощено лице (ако е приложимо);
  4. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо) – в случай на упълномощаване;
  5. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).
  6. Декларация за лични данни.

 

За почасовите мобилни здравно–социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

 

Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат получени в стая 308, ет. 3 в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ивайловград http://ivaylovgrad.bg/

За допълнителна информация: тел. 0661/ 60-90 – Отдел „Проекти” в Община Ивайловград.

 

Документите се подават лично или от упълномощено лице на адрес, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Община Ивайловград

Срок за подаване на документи – до 30.07.2021 г. включително.

 

На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.

Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата „Патронажна грижа“.

 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община Ивайловград и сайта на Община Ивайловград http://ivaylovgrad.bg/

Декларация за лични данни

Заявление – Потребител