УТВЪРДИЛ:                                                                

Илия Илиев

Председател на Управителния съвет

на „МИГ – Любимец – Ивайловград”

Съгласно Решение № 18  от 27.08.2018г., на УС на МИГ

          ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

О Б Я В А

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД”

обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.)  – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

от стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г.

 

 

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

      Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.)„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

 

 1. Допустими кандидати:
  1. Земеделски производители (физически и юридически лица).
  2. Групи/ Организации на производители.

 

 • Допустимите дейности:

Дейностите, допустими за финансиране са свързани с инвестиции в материални и нематериални активи в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към  инвестиции, свързани с:

 1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда.
 2. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.
 3. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.
 4. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията.
 5. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор.
 6. Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 7. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 8. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими разходи:

 1. Разходи за закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.
 2. Разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.
 3. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
 4. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
 5. Разходи за инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.
 6. Разходи за закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения (до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи).
 7. Разходи за закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.
 8. Общи разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги и др. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 9. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки. Закупуване на софтуер; Разходи, свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

 

 1. Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата на обявяване на процедурата: 28 септември 2018г.

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като на всеки четири месеца се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. В тази връзка процедурата е няколко крайни срока за прием, през четири месеца, които се определят както следва:

Първи краен срок: 17.00 часа на 28 януари 2019г.

Втори краен срок: 17.00 часа на 28 май 2019г.

      Трети краен срок: 17.00 часа на 28 септември 2019г.

 

      ВАЖНО! След всеки краен срок се извършва оценка на подадените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата.

      Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2020г., при наличие на неусвоен финансов ресурс и/или увеличаване на финансовия ресурс по процедурата. В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва:

 • последният ден до 17:00 часа на всеки четвърти календарен месец след 28 септември 2019г., до 31 декември на 2020г., или
 • до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

 

 1. Бюджет на приема: 880 123.50 лева (осемстотин и осемдесет хиляди сто двадесет и три лева и петдесет стотинки).

 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 70 000 евро.

      Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.

 

 • Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
1.    Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство. 2
2. Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на земеделското стопанство. 2
3. Инвестициите по проекта са иновативни за региона и/или страната /“Иновации“ са: иновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг. 2
4. Проектът води до повишаване производителността на стопанството и/или намаляване на производствените разходи в стопанството. 2
5. Проекти на млади земеделски стопани – до 35г. и/или жени и/или представители на уязвимите групи (когато са физически лица). 1
6.      Проектът създава заетост. 1
Максимален брой точки 10
      За да се допуснат до оценка проектите трябва да отговарят на критериите за допустимост, определени от МИГ (съответствие с целите на СМР, устойчиво развитие на проекта, критериите за допустимост на разходите, дейностите, кандидатите и обхвата на мярката). Проекти, които имат и минимум 4 т., на критериите за оценка се класират в низходящ ред.

За финансиране се одобряват в низходящ ред проектните предложения, които са получили по-голям или равен брой точки от определения минимум – 4 точки, до покриване на общия размер на финансовите средства по настоящата процедура. 

ВАЖНО! В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий  „Проектът създава заетост”.

КППП предлага на УС на МИГ  за отхвърляне подадени проектни предложения, получили  по-малко от 4 точки по критериите за оценка.

 

 • Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лица за контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.

Консултации на място в офиса на сдружението в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11.

На e-mail: mig.lyubimets@mail.bg , като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

      Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

      С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, „МИГ–Любимец–Ивайловград” няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ: http://mig.lyubimets.org и на страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на „МИГ-Любимец–Ивайловград” –  http://mig.lyubimets.org, и на интернет страницата на ИСУН 2020 –  https://eumis2020.government.bg.

 

 1. Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).