На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и чл. 10a, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 417/23.08.2021г. на Кмета на община Ивайловград

 

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекцияАдминистративно правно, информационно обслужване и човешки ресурси,, при следните условия:

 

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 • длъжност, звено, административна структура:

Директор на дирекция

Дирекция  „Административно правно, информационно обслужване и човешки ресурси“

Общинска администрация Ивайловград

 • изисквана минимална степен на завършено образование:

магистър

 • години професионален опит:

4 години

 • минимален ранг:

ІІІ младши

 • професионална област:

социални, стопански и правни науки; аграрни науки

 • Длъжността се заема по служебно правоотношение, за целта кандидатът трябва да

отговаря на изискванията на чл.7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Познаване на действащата законодателна уредба в РБългария, имаща отношение към длъжността /ЗА, ЗДСл., ЗМСМА, ЗОбС и Правилника за неговото прилагане, ЗМДТ, Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Ивайловград и др./
 • Познаване на вътрешно нормативната уредба / Устройствен правилник на

общинска администрация Ивайловград, Етичен кодекс и др./

 • Необходими компетентности:

– Управленска ;

– Работа в екип;

– Комуникативна;

– Ориентация към резултати;

– Фокус към клиента;

– Професионална;

– Дигитална.

 • Професионален опит на ръководна длъжност в сферата на общинска администрация е предимство.

ІІ. Начин за провеждане на конкурса

 • начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест

Интервю

ІІІ. Документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурса /Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност /чл.17, ал.3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността
 • Автобиография

ІV. Място и срок за подаване на документи

 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/, в сградата на Общинска администрация Ивайловград – гр. Ивайловград, ул.” България” № 49, ет. 2, стая 205, при главен специалист ЧР, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.00 часа. Телефон и лице за контакт: 03661/6090; 0885504010; Петя Георгиева – главен специалист ЧР.
 • Документите може да се подадат по електронен път на адрес oba_ivaylovgrad@abv.bg, като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
 • срок за подаване на документите:
 • /десет/ дни от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса
 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, планира, организира, координира и контролира дейността на ръководената дирекция в направление общинска собственост; местни данъци и такси, финансово-стопански дейности, с цел спазването на законността и ефективното протичане на административната дейност.

 

Минимален размер на основната заплата:

 • От 780 лв. до 3000 лв. /основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи възнаграждението/.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Общинска администрация Ивайловград – гр. Ивайловград, ул.” България” № 49, както и на интернет страницата на Община Ивайловград.