На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 202/19.04.2024г. на Кмета на община Ивайловград

О Б Я В Я В А 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА Общински исторически музей Ивайловград

Място на работа: Общински исторически музей – Ивайловград

Характер на работа: Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионално направление – ,,История и археология“, ,,Социология, антропология и науки за културата“

Професионален опит: 3 години в съответното професионално направление

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

 ◦ присъдени научни степени;

 ◦ опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

 ◦ участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

 ◦ чуждоезикова подготовка;

 ◦ компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

  1. Защита на Концепция за дейността и развитието на Общински  исторически музей Ивайловград,  за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
  2. Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса – образец;

2. Копие от документ за самоличност;

  3. Копия от документите за придобита  образователно – квалификационна степен и/или допълнителна  квалификация и правоспособност, изискващи се за длъжността;

4. Копие от документите, удостоверяващи  професионалния опит (трудова, осигурителна, служебна книжка);

  5. Професионална автобиография;

6. Медицинско свидетелство

7. Концепция за дейността и развитието на Общински исторически музей Ивайловград, за период от 5 години, като подробно е разработена първата от тях – 9 екземпляра (всеки запечатан в отделен ненадписан плик).

Концепцията съдържа:

– анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;

  тенденции и възможности за развитието на музея като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

– мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

  етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всеки кандидат се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

  • област, община, населено място:

обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград

  • адрес:

гр. Ивайловград, ул. „България” № 49

  • административно звено:

Дирекция „Административно, правно, информационно обслужване и човешки ресурси“

  • лице за контакт:

Петя Георгиева

тел.: 03661/4500

  • краен срок за подаване на документите:

30 /тридесет/ дни от публикуването на обявлението за конкурса

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/, в сградата на Общинска администрация Ивайловград – гр. Ивайловград, ул.”България” № 49, ет. 2, стая 205, при главен специалист “Човешки ресурси”, всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.00 часа. 

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Общинска администрация Ивайловград – гр. Ивайловград, ул. ”България” № 49, както и на интернет страницата на община Ивайловград.

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград

 

Заявление

Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „ДИРЕКТОР” на Общински исторически музей – Ивайловград