О Б Я В А: 

В изпълнение на чл. 72б, ал. 3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019 г., на основание чл.37в, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ се свикват  заседания на комисията за землищата на територията на община Ивайловград, които ще се проведат в сградата на ОСЗ Ивайловград по следния график:

 На 24.08.2018г

с. Славеево – 9.00 часа

с. Драбишна – 9.30 часа

с. Свирачи – 10.00 часа

с. Белополяне –10,30 часа

с. Сив кладенец – 11,00 часа

с. Одринци – 11,30 часа

с. Мандрица –13,00 часа

с. Долно Луково – 13,30 часа

с. Горно Луково  –  14.00 часа

с. Меден Бук      – 14,30 часа

гр.Ивайловград –15,00 часа

с.Сборино– 15.30 часа

с.Черничино-16.

 

На 28.08.2018 г.  

с. Хухла   –    9.00 часа

с. Камилски дол – 9.30 часа

с. Покрован  – 10.00 часа

с. Кобилино –  10.30 часа

с . Плевун    –  11.00 часа

с. Попско   –  11.30 часа

с. Пашкул   – 13.00 часа

с. Костилково – 13.30 часа

с. Железари  –  14.00 часа

с.Ботурче -14.30 часа

с.Карловско- 15.0 часа

с.Соколенци – 15.30 часа

с.Чучулига -16.00 ч.

На  29.08.2018 г

с. Планинец  –  9.30  часа

с. Черни рид   – 10.00 часа

с. Конници  – 10.30 часа

с. Гугутка   –11.00 часа

с.Горноселци  – 11.30 часа

с. Железино   –  13.30 часа

с. Нова Ливада – 14.00 часа

с. Розино   – 14.30 часа

с. Пъстроок  – 15.00 часа

с.Бели дол – 16.00 часа

с.Бял градец -16.0 часа

с.Долноселци -16.30 часа

На  27.08.2018 г

с.Ламбух- 9.00 часа

с.Ленско – 9.30 часа

с.Орешино -10.00 часа

с.Кондово – 10.30 часа

Настоящата обява се публикува в кметствата, в сградата на ОСЗ Ивайловград, както и на интернет страниците на община Ивайловград и на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

ГРАФИК

Пепа Картулева

Председател на комисиите