На заседание на ОбС Ивайловград, проведено на 21.11.2017 г., бе приет Общия устройствен план на Община Ивайловград.

Към Общинския план за развитие на Община Ивайловград /ОПР/ и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград /ИПГВР/ вече прибавяме и най-важния стратегически документ за развитието на общината – Общия устройствен план на Община Ивайловград /ОУП/, защото той на практика е основният документ за пространствено развитие на общината ни и в него са отразени съвременните тенденции в устройството на територията, изискванията за регионално и пространствено развитие и постановките на приети водещи документи на Европейския съюз за един период от 20 години напред.

Дълъг бе пътя по който преминахме и Община Ивайловград бе една от малкото общини, която след Решение №59/22.05.2013 г. на Общински съвет Ивайловград за одобрено задание за изработване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Ивайловград, възложи изработването му, в условията на променения закон за регионалното развитие, който въведе изискването всички български общини да приемат такива планове.

            Главната цел на Общия устройствен план на община Ивайловград е в съответствие с действащата нормативна уредба за устройство на територията, както и със заданието, а именно: „Създаване на оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и изграждане и комплексно устройство на града в единство на урбанизираните структури със съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия“.

Съгласно изискванията на чл. 126 от ЗУТ, Общия устройствен план на Община Ивайловград е изготвен в две фази – предварителен и окончателен, при спазване на всички процедури по тяхното обявяване, обсъждане и съгласуване.

Териториалният обхват на ОУП се определя съгласно чл. 105, ал.1 от ЗУТ, като обхваща територията на община Ивайловград, включвайки всички 51 населени места – административен център и 50 села заедно с техните землища.

Проектът на ОУПО Ивайловград като обем и съдържание е изработен в съответствие с чл. 116а на ЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012 г) и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове – чл. 15-19. В този смисъл с ОУПО Ивайловград се определят:

           

  • Общата концепция и насоки на социално-икономическото и пространственото развитие;
  • Функционално-планировъчната и устройствена структура на територията – предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, строителните граници, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
  • Общият режим на устройство на всяка от териториите, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;
  • Режимът на устройство и опазване на територии с публичен характер – държавна и общинска собственост;
  • Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
  • Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
  • Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо възстановяване и оформяне, в т.ч териториите за превантивна устройствена защита и саниране за опазване на характера на ландшафта и на паметниците на културно-историческото наследство;
  • Териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство;
  • Устройствените правила и нормативи за застрояване;
  • конкретните устройствени режими на урбанизираните, земеделските и горските територии, и допълнителните режими за нарушените и защитените зони и терени; в т.ч. на защитни и рекреационни гори, културно-исторически ценности и др.; границите на териториите с ограничителен режим, подчинен на изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната, включително охраната и контрола на държавната граница;

 

Неразделна част от ОУП е разработената Екологична оценка, която се извърши на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и становище на РИОСВ- Хасково, съгласно което ОУП на община Ивайловград попада в обхвата на областите, изброени в чл. 85, ал. 1 от ЗООС, както и в обхвата на т.11.1 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 1, т. 1 на Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежи на задължителна екологична оценка /ЕО/, както и изготвения ДОСВ, по изискване на компетентния орган РИОСВ-Хасково, който бе оценен положително.

С цялата документация по изготвянето на ОУПО Ивайловград можете да се запознаете тук : http://ivaylovgrad.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/