ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

Във връзка с искане на Окръжен съд – Хасково с вх. № 251/04.12.2019 г. относно попълване на списъка с кандидатите за съдебни заседатели с 4 съдебни заседатели за Районен съд – Ивайловград, ОБЯВЯВАМ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА за набиране на кандидати за съдебни заседатели.

Общински съвет – Ивайловград кани всички заинтересовани лица на община Ивайловград да представят необходимите документи в срок до 12.12.2019 г. (четвъртък) включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа в деловодството на Общински съвет – Ивайловград, сградата на Община Ивайловград, ет. 2, кабинет № 210.

Допуснатите кандидати за съдебни заседатели следва да се явят на изслушването по чл. 68а от ЗСВ пред комисия към Общински съвет – Ивайловград, което ще се проведе на 13.12.2019 г., от 16:30 ч.

 ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Ивайловград с мандат януари 2020 – 2024 г.

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиография и мотивационно писмо на Елена Карапейкова

Автобиография и мотивационно писмо на Милен Апостолова

______________________________________________________________

Избор на съдебни заседатели към Районен съд – Ивайловград

__________________________________________________________________________

Обявление за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Ивайловград с мандат януари 2020 г. – януари 2024 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД,

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Ивайловград и на основание писмо с изх. № 2082/10.04.2019 г. на Окръжен съд – Хасково, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 65 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Ивайловград проведено на 22.05.2019 г., Общински съвет Ивайловград открива процедура за избор на шест броя кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Ивайловград с мандат  януари 2020 г. – януари 2024 г.

ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

  • Заявления по образец –  Зявление
  • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал.  3 от 3СВ – Декларация