О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

И В А Й Л О В Г Р А Д

Обявление съдебни заседатели

 

Изх. № 051/02.10.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД

ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД,

 

 

Във връзка с искане на Окръжен съд – Хасково с вх. №176/29.09.2023 г. относно попълване на списъка с кандидатите за съдебни заседатели с 8 съдебни заседатели за Районен съд – Ивайловград, ОБЯВЯВАМ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА за набиране на кандидати за съдебни заседатели.

Общински съвет – Ивайловград кани всички заинтересовани лица на Община Ивайловград да представят необходимите документи в срок до 13.10.2023 г. включително, в деловодството на Общински съвет, стая №103 в сградата на Община Ивайловград.

Допуснатите кандидати за съдебни заседатели следва да се явят на изслушването по чл.68а от ЗСВ пред комисия към Общински съвет – Ивайловград, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 16.30 часа.

 

 1. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
 2. да бъдат дееспособен български граждани;
 3. да са на възраст от 21 до 68 години;
 4. да имат настоящ адрес в община Ивайловград;
 5. да имат завършено най-малко средно образование;
 6. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 7. да не страдат от психически заболявания.

 

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

 1. е съдебен заседател в друг съд;
 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебни заседатели не могат да бъдат избрани за повече от два последователни мандата към Районен съд Ивайловград.

 

 1. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Ивайловград, следните документи:
 2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Образци на документите /заявление и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Ивайловград, стая № 103 в сградата на Община Ивайловград, както и на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет.

 

 

КАЛИН МИТРЕВ

Председател на Общински съвет Ивайловград

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обявление относно избор на осем броя кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Ивайловград с мандат януари 2024 г. – януари 2028 г.

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД,

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Ивайловград и на основание писмо с изх. № 2414/16.05.2023 г. на Окръжен съд – Хасково, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение №80 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Ивайловград проведено на 22.06.2023 г., Общински съвет Ивайловград,

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА

за избор на осем броя кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Ивайловград с мандат януари 2024 г. – януари 2028 г.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Ивайловград да представят в Общински съвет Ивайловград, стая №103 в сградата на Община Ивайловград необходимите документи в срок от 10.07.2023 г. до 18.08.2023 г.

Заявление

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗА РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

Във връзка с искане на Окръжен съд – Хасково с вх. № 251/04.12.2019 г. относно попълване на списъка с кандидатите за съдебни заседатели с 4 съдебни заседатели за Районен съд – Ивайловград, ОБЯВЯВАМ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА за набиране на кандидати за съдебни заседатели.

Общински съвет – Ивайловград кани всички заинтересовани лица на община Ивайловград да представят необходимите документи в срок до 12.12.2019 г. (четвъртък) включително, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа в деловодството на Общински съвет – Ивайловград, сградата на Община Ивайловград, ет. 2, кабинет № 210.

Допуснатите кандидати за съдебни заседатели следва да се явят на изслушването по чл. 68а от ЗСВ пред комисия към Общински съвет – Ивайловград, което ще се проведе на 13.12.2019 г., от 16:30 ч.

 ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Ивайловград с мандат януари 2020 – 2024 г.

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Автобиография и мотивационно писмо на Елена Карапейкова

Автобиография и мотивационно писмо на Милен Апостолова

______________________________________________________________

Избор на съдебни заседатели към Районен съд – Ивайловград

__________________________________________________________________________

Обявление за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Ивайловград с мандат януари 2020 г. – януари 2024 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД,

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд Ивайловград и на основание писмо с изх. № 2082/10.04.2019 г. на Окръжен съд – Хасково, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение № 65 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Ивайловград проведено на 22.05.2019 г., Общински съвет Ивайловград открива процедура за избор на шест броя кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Ивайловград с мандат  януари 2020 г. – януари 2024 г.

ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 • Заявления по образец –  Зявление
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал.  3 от 3СВ – Декларация