СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Правилник-за-организацията-и-дейността-на-Общински-съвет-Ивайловград

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД ОТ ЛИЦА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Програма за Енергийна Ефективност на община Ивайловград за периода 2019 – 2023 г.

СТРАТЕГИЯ за управлението на общинската собственост за периода 2019 – 2023 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ- 2020 г.

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2029 г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2019 ГОДИНА

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2029 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2019-2020 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 – 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2019 г.

Програма за безстопанствените кучета за 2018 г. – 2022 г.

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП „ОГП ИВАЙЛОВГРАД“ ЗА 2018 г.

Приложение-към-Решение-№133-от-21.11.2017г. – График 2018

Приложение към Решение №132 от 21.11.2017 г. – Програма за читалище 2018 г.

Приложение към Решение №129 21.11.2017 г. – Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ивайловград

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА – вижте ТУК

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2017 – 2019 г. – вижте ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2017 – 2019 г -вижте ТУК

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2017 г. -вижте ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА ИПСАЛА – РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ – вижте ТУК

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ПРОБУДА 1914“ ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2017 Г. -вижте ТУК

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 Г. – изтеглете от ТУК

ПЛАН ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА – изтеглете от TУК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. ДО 31.12.2017 Г.-изтеглете от ТУК

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ – 2016 – 2019 Г. – изтеглете от ТУК

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ДО 2019 Г. – изтеглете от ТУК

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА МАНДАТ 2015 -2019 г. изтеглете от ТУК

ПРОГРАМА ЗА ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ – изтеглете от ТУК

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ – изтеглете от ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2016 Г. – изтеглете от ТУК

ПРОГРАМА НА НЧ „ПРОБУДА 1914“ ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2016 Г. – изтеглете от ТУК

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД 2014 – 2020 Г. – вижте  ТУКТУКTУК,

Приложения към ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН вижте –  ТУК, ТУК и ТУК

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. ВИЖТЕ ТУК 

Приложения към ОБЩИНСКИЯ ПЛАН- вижте ТУКТУКТУКТУКТУКТУК, ТУК, ТУК и ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2016 Г. – изтеглете ТУК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2011-2015 Г. – ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2015 – 31.12.2015 Г. – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2018 г. – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2007-2013 г. – съдържанието на документа можете да изтеглите ТУК

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – вижте ТУК