ОТМЕНЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Решение №475 от 19.06.2023 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 1070/2022 г./, ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.8, ал.2, чл.16а, ал.3 и ал.8 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград – Публикувано на 10.08.2023 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение №569 от 07.07.2023 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 414/2023 г./, ОТМЕНЯ  Решение №42 от 27.03.2023  г. на Общински съвет Ивайловград / – Публикувано на 31.07.2023 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение №115 от 23.02.2022 г.  по Административно дело 812/2021 г. постановено от Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ Решение № 87, обективирано в Протокол №5 от редовно заседание на ОбС – Ивайловград, проведено на 22.07.2021 г. – Публикувано на 24.02.2022 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение №893 от 09.12.2019 г. на Административен съд – Хасково /по Административно дело №891/2019/ ОТМЕНЯ чл.39, ал.1 от Раздел VIII „Организация на дейностите по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства” на Наредба за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБЯБЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл.39 и чл.40 от Раздел IX „Административно-наказателни разпоредби” на Наредба за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

Публикувано на 06.01.2020 г. на сайта на община Ивайловград, раздел Общински Съвет.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбите на чл. 2, ал. 1 в частта относно „…и разрешение за разкопаване”, ал. 2, ал. 3, и ал. 4; чл. 3, ал. 1, ал. 3 и ал. 4; чл. 4 ал. 2 предл. 3; чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 13, ал. 1 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица” от Нареда за условията и реда за разкопаване на елементите от техническата инфраструктура на община Ивайловград, приета с Решение № 126/ 23.12.2010 г. на Общински съвет Ивайловград.

Публикувано на 27.11.2019 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински Съвет.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение №576 от 26.07.2019 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 648/2019 г./, ОТМЕНЯ Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ивайловград, приета от Общински съвет – Ивайловград с Решение №68 от 28.07.2008 г.

Публикувано на 26.08.2019 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С Решение № 71 от 27.06.2019 г. на Общински съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №38 от 26.03.2019 г. на Общински съвет Ивайловград.

Публикувано на 28.06.2019 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет, Отменени Решения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С Решение № 72 от 27.06.2019 г. на Общински съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №36 от 26.03.2019 г. на Общински съвет Ивайловград.

Публикувано на 28.06.2019 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет, Отменени Решения:

 

С Решение № 73 от 27.06.2019 г. на Общински съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №37 от 26.03.2019 г. на Общински съвет Ивайловград.

Публикувано на 28.06.2019 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет, Отменени Решения:

 

Решение №250 от 19.04.2019 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 125/2019 г./, ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 38, ал.1, т. 3 и чл. 40 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ивайловград, приета от Общински съвет – Ивайловград с Решение №68 от 28.07.2008 г.

Решение №137 от 13.03.2019 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 1233/2018 г./, ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.6, ал.1, чл.26, ал.1 и чл.27, ал.1 в частта им „български” и чл.32, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Ивайловград, приета от Общински съвет – Ивайловград с Решение №96 от 17.07.2013 г.

Решение № 62 от 14.02.2019 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  т.1.29 и т.1.30 от Приложение №1  от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград.

Публикувано на 11.03.2019 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет.

С Решение № 14 от 29.01.2019 г. на Общински Съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 149 от 09.12.2013 г. на Общински Съвет Ивайловград.

Решение №878 от 21.11.2018 г. на Административен съд – Хасково /по адм.дело 700/2018 г./, ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.3, ал.3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили” от Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград, приета от Общински съвет – Ивайловград с Решение №102 от 17.09.2013 г.

С Решение № 141 от 28.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ 21 от 27.02.2018 г. на Общински съвет Ивайловград.

С Решение № 144 от 28.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №127/01.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград.

С Решение № 122 от 01.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №115/26.09.2018 г. на Общински съвет Ивайловград.

С Решение № 116 от 26.09.2018 г. на Общински съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №101/22.08.2018 г. на Общински съвет Ивайловград.

С Решение № 95 от 22.08.2018 г. на Общински съвет Ивайловград се ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №44 от 26.03.2018 г. на Общински съвет Ивайловград.

Решение № 61 от 21.05.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № №42 от 26.03.2018 г. на Общински съвет Ивайловград

Решение № 62 от 21.05.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № №45 от 26.03.2018 г. на Общински съвет Ивайловград

Решение №209 от 23.03.2018 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 13, ал. 1, т. 8  от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ивайловград /публикувано на 24.04.2018 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет.

Решение № 54 от 10.04.2018 г. на Общински съвет Ивайловград, ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 43 от 26.03.2018 г. на Общински съвет Ивайловград

Решение №725 от 10.11.2017 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 25, ал. 2, т. 8 и чл.42, ал.1 т. 2 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Ивайловград /публикувано на 07.12.2017 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет.

Решение №397 от 30.06.2017 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 14, ал. 6 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград /публикувано на 23.07.2017 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/.

Решение №74 от 01.03.2017 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 64, ал.1, т.1 от Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград, в частта, с която за нарушаване на забраната за паркиране на ППС по чл. 39, т.1 и т. 3 е предвидена глоба за нарушителите – физически лица от 100 до 300 лв., а за ЕТ и юридически лица – глоба от 200 до 500 лв.

Решения № 166,167, 168, 169, 173, 174 от 28.11.2016 г. /отменени с Решение №184 от 27.12.2016 г. на ОбС/.

Решение №342 от 07.12.2016 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 15, ал. 2, т. 3 и чл.19, ал.1 т. 4 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Ивайловград /публикувано на 03.01.2017 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/.

Решение №168 от 15.07.2016 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  Решение №25 от 29.02.2016  г. на Общински съвет Ивайловград /публикувано на 09.08.2016 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/.

Решение №157 от 06.07.2016 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ  чл. 27, т. 12 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград /публикувано на 27.07.2016 г. на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/.

Решение №29/19.03.2008 г. /отменено с Решение №17 от 29.02.2016 г./

Решение  №350 от 11.01.2016 г. на Административен съд – Хасково, ОТМЕНЯ чл. 66 от Наредба №1 за обществения ред в Община Ивайловград, в частта на текста ”… или от упълномощено от него длъжностно лице”. /публикувано на 01.02.2016 година на сайта на Община Ивайловград, раздел Общински съвет/

Решение №111 от 17.09.2013 г. /отменено с Решение №132 от 21.10.2013 г./

Решения с №№ 75, 76 и 79 от 11.07.2012 г. (отменени с Решение №88 от 07.08.2012 г.)

Решение  №42 от 27.04.2012 г. (отменено с Решение №49 от 29.05.2012 г.)