Архив решения

Решения от заседание №5 / 27.06.2019 г.

Решения от заседание №5 / 27.06.2019 г. Приложение към Решение №67 от 27.06.2019 г. на Общински съвет – ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР И ИПГВР 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение към Решение №68 от 27.06.2019 г. на Общински съвет – Капиталов списък Приложение №1 към Решение №69 от 27.06.2019 г. на […]

повече информация

Решения от заседание №4 / 22.05.2019 г.

Решения от заседание №4 / 22.05.2019 г. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №48 – ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1914” ИВАЙЛОВГРАД ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №49 – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ […]

повече информация

Решения от заседание №3/ 26.03.2019 г.

Решения от заседание №3 /26.03.2019 г. Приложение 8 към Решение № 31 – НОАМТЦУ – ОП „СПЕКТЪР“ ЦЕНОРАЗПИС ЗА УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПЕКТЪР“ Приложение 9 към Решение № 31 – НОАМТЦУ – Ценоразпис на облицовъчни материали от „гнайс“ Приложение 1, към Решение № 32 Капиталови разходи Приложение 1 към Решение № 33 – Годишен […]

повече информация

Решения от заседание №2 / 12.02.2019 г.

Решения от заседание №2/12.02.2019 г. Приложение кам Решение №22 „Енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2018 г.“ Приложение 1 към Решение № 24 „ВиК активи“ Приложение №2 към Решение №26 от 12.02.2019 г. Заявка пътища към Приложение №2  от Решение №26 от 12.02.2019 г. „Улици и Вик 2019“ Приложение №1 към Решение №28 от […]

повече информация

Решения от заседание №1/29.01.2019 г.

Решения от Заседание №1/29.01.2019 г. Приложение към Решение №1 29.01.2019 г. – Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ивайловград Приложение към Решение №2/29.01.2019 г. – ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД И ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС, ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2018 ГОДИНА Приложение към Решение № 3 – ОТЧЕТ […]

повече информация

Решения от заседание №12

Решения от заседание № 12/19.12.2018 г. Приложение към решение №150 – Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпространените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград Приложение към реш. № 159 График за добив и продажба на дървесина за […]

повече информация

Решения от заседание №11

Решения от заседание №11/28.11.2018 г.  Приложение №1 към Решение №138 от 28.11.2018 г. на Общински съвет Ивайловград Приложение към решение № 139 –  Културен календар на Община Ивайловград за 2019 г. Приложение към решение № 140 – Спортен календар- Ивайловград за 2019 г. Приложение към решение № 141 – План за противодействие на тероризма в […]

повече информация

Решения от заседание №10 /01.11.2018 г.

Решения от заседание № 10/01.11.2018 г. Приложение №1 към Решение №137 списък с ученици Приложение № 1 към Решение №121 KR_2018_4_7602 Приложение №1 към Решение №119 Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС – Ивайловград  

повече информация

Решения от заседание №9

Решения от заседание №9 Приложение №1 към Решение №111 Приложение №2 към Решение №111 Приложение №3 към Решение №111 Приложение №1 към Решение №112 Приложение №2 към Решение 112 Приложение №1 към Решение 114

повече информация

Архив известия

Архив заповеди

Архив програми и отчети

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Архив наредби и правилници

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ВИЖТЕ ТУK

повече информация

Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Ивайловград

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „ИН ВИТРО” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД -ВИЖТЕ ТУК

повече информация

Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градско обзавеждане и рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи на територията на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО -ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

повече информация

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ивайловград

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА  ИВАЙЛОВГРАД – АКТУАЛИЗИРАНА С РЕШЕНИЕ 155 ОТ 28.11.2016 Г. ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

повече информация

Архив заповеди

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.