Архив решения

Решения от заседание №9 от 03.12.2020 г.

Решения от заседание №9 от 03.12.2020 г. Програма читалище, приложение към решение №137 Културен календар община Ивайловград 2021 г., приложение към решение №138 Спортен календар община Ивайловград 2021, приложение към решение №139...

повече информация

Решения от заседание №7 от 23.09.2020 г.

Решения от заседание №7 от 23.09.2020 г. Приложение № 1 към Решение № 98 от 23.09.2020 г. на ОбС Ивайловград-уточнен план_отчет 2019 г Приложение № 2 към Решение № 98 от 23.09.2020 г. на ОбС Ивайловград . Отчет_СЕС- КСФ_РА_2019 приложение № 3 към Решение № 98 от...

повече информация

Решения от заседание №2 от 15.04.2020 г.

Решения от заседание №2 от 15.04.2020 г. Приложение №1 към Решение №33 от 15.04.2020 г. – Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ивайловград Приложение към Решение № 34 от 15.04.2020 г. – Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и […]

повече информация

Решения от заседания №1 от 06.02.2020 г.

Решения от заседание №1 от 06.02.2020 г. Приложение към решение №1 – Отчет за работата на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към Общински Съвет Приложение към Решение №2 – О Т Ч Е Т на Кмета на Община Ивайловград за изпълнение Решенията на Общински съвет Ивайловград за периода 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г. Приложение […]

повече информация

Решения от заседание №13 от 23.12.2019 г.

Решения от заседание №13 от 23.12.2019 г. Програма за управление на Кмета на община Ивайловград за мандат 2019 – 2023 година РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ Прил. към Реш. № 159 – Културен календар на община Ивайловград за 2020 г. Прил. към Реш. № 160 – Спортен календар на община Ивайловград за 2020 г. […]

повече информация

Архив известия

Известие №5 от 23.06.2020 г.

ИЗВЕСТИЕ №5 от 23.062020 г. Заседания  на  постоянни комисии към ОбС Ивайловград: Комисия по бюджет, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси: 26.06.2020 г. /петък/ от 16:30 часа Комисия по социална политика и образование: 26.06.2020 г. / петък / от 17:00 часа Комисия по общинска собственост, ТСУ и аграрна политика : 26.06.2020  /петък/ от 17:20 часа

повече информация

Архив заповеди

Заповеди от проведения на 03.12.2021 г. публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на свободни общински недвижими имоти

Заповеди от проведения на 03.12.2021 г. публичен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от 2021/2022 г., на свободни общински недвижими имоти - земеделски земи, земеделски земи за землищата на с. Белополци, гр. Ивайловград, с. Камилски...

повече информация

Архив програми и отчети

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Архив наредби и правилници

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ивайловград, приета с Решение № 63 от 29.06.2020 г.

1-Наредба-за-изграждане-и-опазване-на-зелената-система-на-територията-на-община-Ивайловград-приета-с-Решение-№-63-от-29.06.2020-г.

повече информация

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ивайловград

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за опазване на зелената система на територията на община Ивайловград“. То ще се проведе  на 27 март 2020 г. (петък) от 16:30 часа, в зала №307 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49. Целта […]

повече информация

НАРЕДБА за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград Приета с Решение № 150 от 19.12.2018 г. на Общински съвет- Ивайловград ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 893/09.12.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО

Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград

повече информация

Архив заповеди

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.