Архив решения

Решения от заседание №8 от 27.10.2022 г.

Решения от заседание №8 от 27.10.2022 г. Приложение към Решение №105 - Разчет за финансиране на капиталови разходи Приложение към Решение №116 - ПОЛЗВАТЕЛИ по чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ Приложение №1 към Решение №107 Приложение 1 към Решение...

повече информация

Решения от заседание №7 от 19.09.2022 г.

Решения от заседание №7 от 19.09.2022 г. Приложение №1 към Решение №73 от 19.09.2022 г. - Отчет на Председател първо полугодие 2022 г. Приложение №1 към Решение №74 от 19.09.2022 г. - Отчет на решенията на Общински съвет първо полугодие на 2022 г. Приложение № 1 към...

повече информация

Решения от заседание №3 от 21.04.2022 г.

Решения от заседание № 3 от 21.04.2022 г. Приложение №1 към Решение №18 от 21.04.2022 г. на Общински съвет - Отчет решения ОбС август - декември 2021 Приложения към Решения №20 Приложение №1 към Решение №47 - Годишен план за развитие на социалните услуги в община...

повече информация

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г. Приложение №1 към Решение №1 от 17.02.2022 г. - Отчет на Председател за второ полугодие - 2021 г. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ивайловград изменен с Решение №2 от 17.02.2022 г. Приложение №1 към...

повече информация

Решения от заседание №9 от 23.12.2021 г.

Решения от заседание №9 от 23.12.2021 г. Приложение към Решение №164/23.12.2021 г. на Общински съвет Ивайловград - КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2022 г. Приложение към Решение №165/23.12.2021 г. на Общински съвет Ивайловград - СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА...

повече информация

Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г.

Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г. Приложение към Решение №142 от 18.11.2021 г. Отчет на Кмета за изпълнение решенията на ОбС Приложение към Решение №144 от 18.11.2021 г. Правилник Ивайло Балабанов Приложение към Решение №145 от 18.11.2021 г. Приложение №1 към...

повече информация

Архив известия

Архив заповеди

Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години

Заповед №430 / 09.11.2022 г. относно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години БЕЛИ ДОЛ БЕЛОПОЛЦИ БЕЛОПОЛЯНЕ БРУСИНО БУБИНО БЯЛ ГРАДЕЦ ВЕТРУШКА ВИС ГЛУМОВО ГОРНО ЛУКОВО ГОРНОСЕЛЦИ...

повече информация

Заповед №419 / 02.11.2022 г. относно внасяне на суми за определените за ползване на полски пътища

Заповед №419 / 02.11.2022 г.  БЕЛИ ДОЛ / БЕЛОПОЛЦИ / БЕЛОПОЛЯНЕ / БЯЛГРАДЕЦ / ГЛУМОВО / ГОРНО ЛУКОВО / ГУГУТКА / ДОЛНО ЛУКОВО / ДОЛНОСЕЛЦИ / ДРАБИШНА / ЖЕЛЕЗАРИ / ЖЕЛЕЗИНО / ИВАЙЛОВГРАД / КАМИЛСКИ ДОЛ / КАРЛОВСКО / КОБИЛИНО / КОНДОВО / КОННИЦИ / КОСТИЛКОВО / ЛАМБУХ...

повече информация

Открита процедура за търг с тайно наддаване за стояща дървесина на корен

Заповед №321 от 26.09.2022 г. РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИ ОФЕРТИ УСЛОВИЯ Приложение №1 -ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ Приложение №2- АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА Приложение №3-ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие Приложение №4-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЯВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.18 Приложение...

повече информация

Архив програми и отчети

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация

Архив наредби и правилници

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г....

повече информация

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 г.

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - 2021 г.     Н А Р Е Д Б А   ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО   Приета с Решение №133 от 21.10.2013 г. Изменена с Решение №149 от 20.12.2017 г. Изменена с...

повече информация

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

повече информация

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския поземлен фонд

повече информация

Архив заповеди

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация