Архив решения

Решения от заседание №3 от 21.04.2022 г.

Решения от заседание № 3 от 21.04.2022 г. Приложение №1 към Решение №18 от 21.04.2022 г. на Общински съвет - Отчет решения ОбС август - декември 2021 Приложения към Решения №20 Приложение №1 към Решение №47 - Годишен план за развитие на социалните услуги в община...

повече информация

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №1 / 17.02.2022 г. Приложение №1 към Решение №1 от 17.02.2022 г. - Отчет на Председател за второ полугодие - 2021 г. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Ивайловград изменен с Решение №2 от 17.02.2022 г. Приложение №1 към...

повече информация

Решения от заседание №9 от 23.12.2021 г.

Решения от заседание №9 от 23.12.2021 г. Приложение към Решение №164/23.12.2021 г. на Общински съвет Ивайловград - КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2022 г. Приложение към Решение №165/23.12.2021 г. на Общински съвет Ивайловград - СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА...

повече информация

Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г.

Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г. Приложение към Решение №142 от 18.11.2021 г. Отчет на Кмета за изпълнение решенията на ОбС Приложение към Решение №144 от 18.11.2021 г. Правилник Ивайло Балабанов Приложение към Решение №145 от 18.11.2021 г. Приложение №1 към...

повече информация

Решения от заседание №6 от 03.09.2021 г.

Решения от заседание №6 от 03.09.2021 г. Отчет Председател първо полугодие 2021 - Приложение №1 към Решение №112 от 03.09.2021 г. ОТЧЕТ НА КМЕТА 2020 - Приложение №1 към Решение №113 от 03.09.2021 г. НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В...

повече информация

Архив известия

Архив заповеди

Заповед №121 / 06.04.2022 г. относно утвърдена инструкция за сигурността и пропусквателния режим в сградата на Община Ивайловград и действия при извънредни ситуации

Заповед №121 / 06.04.2022 г. относно утвърдена инструкция за сигурността и пропусквателния режим в сградата на Община Ивайловград и действия при извънредни...

повече информация

Архив програми и отчети

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация

Архив наредби и правилници

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 г.

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - 2021 г.     Н А Р Е Д Б А   ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО   Приета с Решение №133 от 21.10.2013 г. Изменена с Решение №149 от 20.12.2017 г. Изменена с...

повече информация

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на...

повече информация

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

повече информация

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския поземлен фонд

повече информация

Архив заповеди

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация