Архив решения

Решения от Заседание №5 от 30.05.2024 г.

Решения от Заседание №5 от 30.05.2024 г. Приложение №1, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград Приложение №2, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград Приложение №3, изменено с Решение №66 от 30.05.2024 г. на ОбС Ивайловград...

повече информация

Решения от Заседание №4 от 19.04.2024 г.

Решения от Заседание №4 от 19.04.2024 г. ПРОТОКОЛ №4 от 19.04.2024 г. Приложение към Решение №49 от 19.04.2024 г. - Списък с одобрени кандидати за процедури Ин витро Приложение към Решение №62 от 19.04.2024 г. - Разчет за финансиране на капиталови разходи Приложение...

повече информация

Решения от Заседание №2 от 16.02.2024 г.

Решения от Заседание №2 от 16.02.2024 г. ПРОТОКОЛ №2 от 16.02.2024 г. Приложение №1 Бюджет 2024 г. Приложение №2 KR_2024_01_7602 -01 Приложение №3_Справка за разпределение на преходния остататък_ Приложение №4 - Списък на пътуващи Приложение №5 Индикативен годишен...

повече информация

Решения от Заседание №1 от 24.01.2024 г.

Решения от Заседание №1 от 24.01.2024 г. Приложение към Решение №6 от 24.01.2024 г. - Списък маломерни 2023-2024 Приложение към Решение №7 от 24.01.2024 г. - Списък пасища 2023-2024 г.  Приложение 1 към Решение №1 от 24.01.2024 г. - Отчет МКБППМН 2023 Приложение към...

повече информация

Решения от Заседание №12 от 19.12.2023 г.

Решения от Заседание №12 от 19.12.2023 г. Правилник-за-организацията-и-дейността-на-Общински-съвет-Ивайловград Приложение-№7-изменено-с-Решение-№175-от-19.12.2023-г.-на-ОбС-Ивайловград-1 Приложение-№9-изменено-с-Решение-№175-от-19.12.2023-г.-на-ОбС-Ивайловград-1...

повече информация

Архив известия

Архив заповеди

Заповед №150 от 27.03.2024 г. на кмета на община Ивайловград, относно определяне за пожароопасен сезон в горските територии на община Ивайловград за времето от 01.04.2024 г. до 30.11.2024 г.

Заповед №150 от 27.03.2024 г. на кмета на община Ивайловград, относно определяне за пожароопасен сезон в горските територии на община Ивайловград за времето от 01.04.2024 г. до 30.11.2024...

повече информация

Архив програми и отчети

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация

Архив наредби и правилници

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т ИВАЙЛОВГРАД,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ                       Н А Р Е Д Б А ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И...

повече информация

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на...

повече информация

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД   Раздел I. Въведение Общинската програма за намаляване риска от бедствия (ОбПНРБ) се разработва на основание чл.6д, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на...

повече информация

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

П Р О ГР А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ  2023г. 2023 г. ИВАЙЛОВГРАД       І.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание...

повече информация

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 г.

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - 2021 г.     Н А Р Е Д Б А   ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО   Приета с Решение №133 от 21.10.2013 г. Изменена с Решение №149 от 20.12.2017 г. Изменена с...

повече информация

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

повече информация

Архив заповеди

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация