Архив решения

Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г.

Решения от Заседание №8 от 18.11.2021 г. Приложение към Решение №142 от 18.11.2021 г. Отчет на Кмета за изпълнение решенията на ОбС Приложение към Решение №144 от 18.11.2021 г. Правилник Ивайло Балабанов Приложение към Решение №145 от 18.11.2021 г. Приложение №1 към...

повече информация

Решения от заседание №6 от 03.09.2021 г.

Решения от заседание №6 от 03.09.2021 г. Отчет Председател първо полугодие 2021 - Приложение №1 към Решение №112 от 03.09.2021 г. ОТЧЕТ НА КМЕТА 2020 - Приложение №1 към Решение №113 от 03.09.2021 г. НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В...

повече информация

Решения от Заседание №5 от 22.07.2021 г.

Решения от Заседание №5 от 22.07.2021 година Годишен план 21 - Приложение №1 към Решение №83 от 22.07.2021 г. График 21 - Приложение №2 към Решение №83 от 22.07.2021 г. Приложение №4, изменено с Решене №82 от 22.07.2021 г. на ОбС...

повече информация

Решения от Заседание №3 от 12.05.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ 12.05.2021 г.   ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЯ Приложение №9 - Изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС - Ивайловград Приложение №10, изменено с Решение №38 от 12.05.2021 г. на ОбС - Ивайловград Приложение №11, изменено с Решение №38 от...

повече информация

Решения от заседание №2 от 02.03.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ 02.03.2021 ГОДИНА Приложение към Решение №22 от 02.03.2021 г. на ОбС – Структура 2021 Приложение към Решение №23 от 02.03.2021 г. на ОбС – Методика за отдаване под наем Ивайловград Приложение към Решение №24 от 02.03.2021 г. на ОбС – Механизъм Приложение №1 към Решение №25 от 02.03.2021 г. на […]

повече информация

Решения от заседание №1 от 28.01.2021 година

Решения от заседание №1 от 28.01.2021 година Приложение №1 към Решение №1 от 28.01.2021 г. - Отчет Председател второ полугодие 2020 Приложение №1 към Решение №2 от 28.01.2021 г. - О Т Ч Е Т 2-2020 Приложение № 1 към Решение №3 от 28.01.2021 г. -...

повече информация

Решения от заседание №10 от 21.12.2020 г.

Решения от заседание №10 от 21.12.2020 г. Приложение №1 към Решение №164 от 21.12.2020 г на ОбС Ивайловград Разчет за финансиране на капиталовите разходи, приет с решение №162 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград...

повече информация

Решения от заседание №9 от 03.12.2020 г.

Решения от заседание №9 от 03.12.2020 г. Програма читалище, приложение към решение №137 Културен календар община Ивайловград 2021 г., приложение към решение №138 Спортен календар община Ивайловград 2021, приложение към решение №139...

повече информация

Архив известия

ИЗВЕСТИЕ №4 от 04.06.2021 г.

  И  З  В  Е  С  Т  И  Е    № 4 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1, т. 1 от ПОДОС   СВИКВАМ Общински съвет Ивайловград на Четвърто заседание за 2021 година, което ще се проведе на 09.06.2021 г. /сряда/ от 16.30 […]

повече информация

Архив заповеди

Архив програми и отчети

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация

Архив наредби и правилници

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 г.

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО - 2021 г.     Н А Р Е Д Б А   ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО   Приета с Решение №133 от 21.10.2013 г. Изменена с Решение №149 от 20.12.2017 г. Изменена с...

повече информация

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград Приложение № 1, изменено с Решение № 160 от 21.12.2020 г. на Общински съвет Ивайловград Прил.№1,2,3 към чл. 16а, прието с Решение №149 от 19.12.2018 г. на...

повече информация

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград

Уважаеми граждани,   Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и...

повече информация

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския поземлен фонд

повече информация

Архив заповеди

Програма на кмета

Програма на кмета на Община Ивайловград Диана Овчарова за мандат 2015 – 2019 Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград Отчет на управленската програма на кмета на Община Ивайловград за периода 04.11.2015г. – 31.12.2016г.  

повече информация