Общинският съвет е орган на местното самоуправление на територията на община Ивайловград. Той определя политиката на общината за изграждането и развитието й, решава местни проблеми, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравната, социалната, образователната, културната и комунално-битовата дейност, териториално селищно устройство, общинската собственост и приватизацията й, безопасността на движението и обществения ред. Той решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи. В случаите, определени със закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.