Общинският съвет е орган на местното самоуправление на територията на община Ивайловград. Той определя политиката на общината за изграждането и развитието й, решава местни проблеми, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравната, социалната, образователната, културната и комунално-битовата дейност, териториално селищно устройство, общинската собственост и приватизацията й, безопасността на движението и обществения ред. Той решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи. В случаите, определени със закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД

 1. Калин Тодоров Митрев

Образование: Инженер по автоматика

 1. Златил Димитров Хаджиев

Образование: Агроном

 1. Снежка Николова Делииванова

Образование: Филолог

 1. Анелия Николаева Чакърова

Образование: Фелдшер

 1. Иван Желязков Димитров

Образование: Механизация на зеленчукопроизводството

 1. Николина Димитрова Райкова – Николова

Образование: Културен туризъм

 1. Венцислав Славов Токов

Образование: Строител

 1. Георги Атанасов Чобанов

Образование: Предприемач

 1. Живко Цветков Спасов

Образование:  Автотранспортна техника

 1. Мехмед Мюмюн Хасан

Образование: Търговия и горско стопанство

 1. Атанас Вангелов Карамфилов

Образование:  Архитект

 1. Йордан Николов Араджиев

Образование: Юрист

 1. Георги Петров Тодоров

Образование:  Публична Администрация