На 23.07.2019 г. бе свикано заседание на Общинска епизоотична комисия във връзка със заповед на Областния управител на област Хасково – г-н Станислав Дечев относно възникването на заболяването Африканска чума по свинете.
 
След запознаване на комисията със заповед №ОКД-02-К-03-3/17.07.2019 г. на Областна администрация Хасково, бяха забелязани конкретни мерки за неразпространението на заболяването Африканска чума по свинете. Д-р Ангел Попов, гл.инспектор ЗЖ към ОДБХ – Хасково и член на Общинска епизоотична комисия запозна присъстващите членове на заседанието с епизоотичната обстановка в община Ивайловград по отношение на болестта Африканска чума по свинете, както и информация за болестта.
 
След гласуване с 8 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се”, комисията прие следните конкретни мерки
 

МЕРКИ ЗА БОРБА С БОЛЕСТТА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ:

 
1. Провеждане на информационна кампания във всички селища на общината във връзка със риска от заболяването, начините на разпространение, мерките за биосигурност, които трябва да се спазват. Действия при съмнение за поява на заболяването. Безопасна обработка и съхранение на месото и продуктите добити от заклани здрави животни, правилно обезвреждане на отпадъците за недопускане разпространение на африканската чума;
2. Да се извършат стриктни проверки на транспортните средства превозващи
дивеч, живи животни, птици и фуражи. При проверките да се изискват документите съпровождащи пратката.
3. При изпълнение на мерките органите на МВР да оказват съдействие на служителите на БАБХ.
4. Кметовете на населени места да извършат инвентаризация на свинете отглеждани в личните стопанства на територията на населеното място, както и да определят места за трупни ями.
5. Забрана на търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине по главни и вторични пътища, с изключение на тези от индустриалните и фамилни ферми, извън зоната на огнище, предназначени за незабавно клане и за доотглеждане до технологично свързани обекти при спазване на изискванията и правилата определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
6. При установяване или получаване на сигнали за умрели прасета/диви и домашни/да бъдат незабавно уведомени общинските ветеринарни лекари, на територията на която са намерени труповете.
7. В случаите на нерегламентирано въвеждане и транспортиране на дивеч, живи животни и храни от животински произход на територията на областта, да бъдат незабавно уведомени общинските ветеринарни лекари.
 
Комисията апелира към всички за добросъвестност, при съмнения за наличие на болестта по дадено животно незабавно да се съобщи на общинските ветеринарни лекари, защото това е от съществено значение за ограничаване на по – нататъшното й разпространение. Своевременно да бъдат подавани сигнали за открити мъртви животни.