ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

У В Е Д О М Я В А:

            Уведомяваме засегнатото население, че Община Ивайловград, ЕИК 000235870, с адрес: България, гр. Ивайловград, ул. „България ” № 49, Община Ивайловград, Диана Овчарова-кмет има следното инвестиционно предложение: „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила Армира’’

Цялото уведомление можете до прочетете тук → Инвестиционно предложение на Община Ивайловград