Община Ивайловград с регистрирано под №114/11.04.2018 г. проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Инструмента за предприсъединителна помощ II, след подписано партньорско споразумение между Община Ивайловград, Р. България и Община Кешан, Р. Турция, както и взето решение на Общински Съвет Ивайловград за съгласие Общината ни да кандидатства с проект „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община Ивайловград и Кешан”, по приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” на програмата, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.