В началото на 2017 г. Кметът на община Ивайловград заяви в писмо до Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев нуждата от отпускане на средства за спешни и неотложни ремонти за нуждите на СУ „Христо Ботев” в гр. Ивайловград и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в с. Железино и за предоставяне на още един училищен автобус за нуждите на ивайловградското училище.

В своята докладна записка до Министъра, г-жа Овчарова отправи искане за отпускане на финансови средства за довършване на рушащата се ограда, която също така е и подпорна стена на ивайловградското училище и същата е изключително опасна и застрашава живота и здравето, не само на учащите се, но и на преминаващите.

На състоялата се през месец януари, тази година, среща на г-жа Диана Овчарова с Министъра на образованието и науката г-н Вълчев в Ивайловград, на поставените въпроси бе намерено решение. Новият автобус бе официално пуснат в движение още през месец февруари.

Финансовите средства, нужни за изграждането на компрометираната ограда, прилежаща към СУ „Христо Ботев” в размер на 72 174 лв. с ДДС, и средствата, нужни за саниране сградата на училището в село Железино в размер на 59 443 лв.  с ДДС, вече са преведени по сметките на училищата.

С реновирането на оградата на СУ „Христо Ботев” ще приключи и последната част от основните ремонтни дейности, започнали още през 2011 година. За да се пристъпи към промяна на облика на училището се премина през цялостно преизграждане, саниране и обновяване на западното крило на СУ „Христо Ботев”, което бе компрометирано от свлачищни процеси; изграждане на подходи за деца с по-специални нужди и асансьор за предвижване; закупуване на ново обзавеждане и оборудване; създаване на физкултурен салон с топла връзка; обновяване и оборудване на три спортни площадки, закупуване на спортни съоръжения за волейболно, баскетболно и футболно игрище, което се случи чрез осигурени средства от бюджета на община Ивайловград; въведено бе в експлоатация и общежитието, което бе изцяло санирано по Оперативна програма „Региони в растеж” на стойност 290 022.08 лв.

Към днешна дата е сключено споразумение между Директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Железино г-жа Красимира Петкова и фирма изпълнител за започване на санирането на училищната сграда, като крайният срок за изпълнението е възможно най-кратък – до 15 ноември – с оглед на нормалното протичане на учебния процес през зимните месеци.

СУ „Христо Ботев” обяви обществена поръчка, по която в момента се съберат оферти, за да бъде избрана фирма изпълнител и да се пристъпи към изграждане на училищната ограда. Крайният срок за събиране на оферти е 25.10.2018 г. /четвъртък/. След това ще бъде сключен договор с фирма изпълнител, която ще осъществи ремонтната дейност.

Наред с тези добри новини, бихме искали да Ви информираме, че община Ивайловград подаде две проектни предложения по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, по които оценяването вече е приключило и очакваме подписването на договорите.

Проектното предложение за СУ „Христо Ботев” е на стойност 922 290. 57 лв. с ДДС и предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на СУ „Христо Ботев” – оборудване и обзавеждане на класни стаи, кабинет по технологии, физкултурен салон, библиотека, компютърни кабинети и ИКТ, медицински кабинет, училищен стол, коридори, архив, училищен двор, кухня, кино зала, фанфарна музика, учителска стая, кабинет по физика,химия и биология.

Проектното предложение за ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” е на стойност 113 455.35 лв. с ДДС и предвижда изграждането на многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на училището.