Бюджетът на Община Ивайловград, с макрорамка от 7 246 434  лева, бе приет на редовно заседание 1 на Общински съвет от 29.01.2018 г.

 Бюджетът за 2018 година се основава на намирането на рационални решения за устойчиво и балансирано развитие на общината, повишаване ефективността на местните власти и подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище, при спазване параметрите на финансова дисциплина.

Одобреният бюджет е съобразен с разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2018 година, разпоредбите на Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета  на Община  Ивайловград, Постановление № 332 от 22.12.2017 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Бюджет 2018 година е повлиян от значителни изменения в нормативната база, в Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Закона за предучилищното и училищното образование, както и в редица подзаконови актове, регламентиращи изпълнението му.

Приоритетите в Бюджета за 2018 година са свързани с реализирането на европейски проекти, програми за енергийна ефективност и социалната подкрепа.

Европейските проекти, финансирани по оперативна програма “Региони в растеж”, които ще продължават да се изпълняват и през 2018 година са свързани с прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената инфраструктура за сградите на Районен съд, Министерство на вътрешните работи –  Районно управление, Общинска администрация, Дневен център на деца с увреждания, 8 многофамилни  жилищни  сгради – ул. „Армира” №6, ул. „Христо Ботев” №10,  ул. „Волгоград” №8”, ул. „Шести септември” №3, ул. „Гео Милев” №18, ул. „Христо Ботев” №6”, ул. „Христо Ботев” №7, ул. „Първомайска” №11  и 1 еднофамилна в град Ивайловград – ул. „Съединение” №19.

Финансираните проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, които ще се изпълняват през 2018 година са проект “Заедно сме по-добри”  и проект  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

Социалните програми, които ще получат подкрепа от Община Ивайловград са:

– Финансиране на процедура „Ин витро” – за която са отделени 10 000 лв.;
–  Помощи за безплатен обяд на социално слаби ученици – в размер на 3 000 лева;
– Помощи по решение на Общински съвет – в размер на 10 000 лева;
–   Помощи за подпомагане дейността на пенсионерските клубове  – в размер на 7 500 лева.

В бюджет 2018 г. за ОП „Спектър” е заделена сума в размер на 686 400 лева, а сума от 166 530 лева е предвидена за „Общинско горско предприятие”.

Капиталовата програма за 2018 г. е в размер на 3 622 776 лева, като средствата за сметки от ЕС е в размер на 2 369 560 лева. По-големите обекти, включени в капиталовата програма са за:

– Основен ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на Община Ивайловград  – 438 960 лева.;

– Проектиране  и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици “Съединение”, “Беломорска”. Проектиране на водопровод на ул. “П. Яворов” и ул. “Л.Каравелов” – 135 000 лева.;

– Основен ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа – 60 840 лева.;

– Общ устройствен план на Община Ивайловград – 39 312 лева.;

– Придобиване на транспортни средства за нуждите на „Общинско горско предприятие” и Домашен социален патронаж – 23 000 лева.