Община Ивайловград кандидатства и бе одобрена с проектно предложение „Реконструкция на част от ул. „Волгоград”, в участъка от кръстовище с ул. „Пейо Яворов” О.Т  277 до кръстовище с ул. „Раковска” – О.Т 537а и изграждане на прилежащ тротоар“ по стратегията на ВОМР на „Миг – Любимец”, BG06RDNP001-19.072 по Мярка 4 – “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, от стратегията за Водено от общностите местно развитие, подкрепена от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Стойността на одобрения проект, която ще бъде отпусната безвъзмездно е 144 363.16 лв.

От безвъзмездното финансиране за подпомагане на дейността и бизнеса, се възползваха и граждани на община Ивайловград. Финансиране ще получат проект „Модернизиране на стопанство на ЗП” на стойност 100 467.37 лв., и проект „Закупуване на трактор с инвентар, изграждане на ограда и създаване на трайни насаждения от нар”  на стойност 93 114.00 лв.

Припомняме, че Местна инициативна група – Любимец- Ивайловград обяви и процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG06RDNP001 – 19.288 по Мярка 5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от стратегията на ВОМР, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Повече информация за кандидатстването по тази мярка, можете да намерите на следния линк:

http://ivaylovgrad.bg/%d0%bc%d0%b8%d0%b3-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%86-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b1/