Национално сдружение на общините в Република България обяви Конкурс за проекти  по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на „Съвета на ЕС 2018”.

Община Ивайловград разработи два проекта:

  • „Ивайловград – врата към Европа” – Проектът е насочен, към местните общности на Община Ивайловград и има основна задача да популяризира ползите от членството на България в ЕС, перспективите за страната ни в контекста на европейското членство и предстоящото Председателство на ЕС. Още включва инициативи, насочени към популяризиране на ползите от членството, възможностите за европейско финансиране в отдалечените селски райони, преодоляване на предразсъдъците и информиране за Председателство. Инициативите са така замислени, че да достигнат до по-голям кръг от населението от различни възрастови групи, чрез визуализация и провеждане на публична проява по повод Денят на Европа – 09 май.

Общият бюджет на проекта е на стойност – 5475 лв., от които:

  • Собствен принос на общината – 2500 лв.
  • Безвъзмездно финансиране по грантовата схема – 2975 лв.

 

  • „Културното наследство на Община Ивайловград в контекста на Българското председателство и Европейския съюз” – Проектът е насочен към местните общности на Община Ивайловград и има като основна задача да популяризира ползите от членството на България в ЕС, перспективите за страната ни в контекста на Европейското членство, и предстоящото Председателство. Специфичното в проектната концепция е, че тя интерпретира теми и ги популяризира изцяло в малки населени места от селски тип, в които възможностите за публичност и информация са крайно ограничени и недостатъчни.

Общият бюджет на проекта е на стойност – 4 850 лв., от които:

  • Собствен принос на общината – 1 850 лв.
  • Безвъзмездно финансиране по грантовата схема – 3 000 лв.

Списък на одобрените общински проекти в конкурса е публикуван на страницата на НСОРБ. Двата проекта, с които община Ивайловград кандидатства са сред тях.