Община Ивайловград прие новия си бюджет, който бе гласуван на първото заседание на Общински Съвет – Ивайловград за 2020 година. Бюджетът е с макрорамка от 10 947 478 лева, в т.ч : делегирани от държавата дейности – 4 139 855 лева и дейности от местен характер – 6 807 623 лева, което с 1 530 779 лева повече от предходния за 2019 година.

Капиталовата програма на Община Ивайловград през 2020 г. възлиза в размер на 8 238 902 лева с различни източници на финансиране:
– Предоставени целеви субсидии от държавния бюджет на Република България – 3 401 293 лева;
– Европейски средства – 4 837 609 лева;

По-големите обекти, включени в капиталовата програма са ремонти на улични мрежи и водопроводи и други, както следва:

– ремонт и реконструкция на общински улична мрежа: за ул. „Св.Климент Охридски” в гр. Ивайловград – 221 333 лв; за ул. „Армира” – 860 683 лв.; за ул. „Любен Каравелов” – 295 405 лв.;

– основен ремонт и рехабилитация на общинска пътна кв. Лъджа – ман. Св Св Константин и Елена -Римски Мост- 857 445 лв., Крумовград – Планинец-Соколенци- 803 759 лв.; Свирачи -Мандрица- Белополяне – 511 344 лв.;

– Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от ПС с.Славеево до изпускателна шахта № 1. – 969 525 лв.;

– Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на СУ „Христо Ботев” – Ивайловград – 848 566 лв.;

– Изграждане на многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ Св.Св. Кирил и Методий” – с. Железино на стойност – 115 255 лв.

С Решение на Министерски съвет № 208/16.04.2019 г., изменено с решение № 644 на Министерски съвет от 01.11.2019 година бяха определени стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 година. Въз основа на тези решения е определено и съответното разпределение по общини на средствата от общата субсидия за делегирани от държавата дейности през 2020 г.

По-важни промени са:
• Функция „Общи държавни служби“ – спрямо 2019 г. е предвидено увеличение с 10 на сто на заплатите в бюджетната сфера и за прилагане на новия начин за формиране на възнагражденията на кметовете на общини, кметства и кметски наместници;
• Увеличени са средствата във функция „Образование“ – разчетени са средства за увеличение на възнагражденията на непедагогическия персонал с 10 на сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодателя. Също така са увеличени и стандартите за училища и детски градини. За 2020 г. се въвежда нов допълващ стандарт за ученик с разширено изучаване на музика.
• Функция „Здравеопазване“ – разчетени са средства за увеличение на разходите за персонал с 10 на сто. Стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет са увеличени с 10 %, а тези за яслена група към детска градина, детска ясла, детска кухня и за здравните медиатори с 11 %.
• Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – разчетени средства за увеличение на разходите за персонал с 10 на сто, както и диференцирано увеличение на стандартите по дейности.
• Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение на стандартите за читалищата с 10 %, във връзка с увеличението на разходите за персонал с 10 на сто.

Община Ивайловград продължава да насочва своето внимание към социалните програми, сред които финансиране на процедури „Ин витро”, за които са отредени 5 000 лв., помощи за безплатен обяд на социално слаби ученици и други помощи –
5 000 лв., за подпомагане дейността на пенсионерски клубове – 7000 лв., помощи по решение на Общински съвет – 10 000 лв.

Субсидии, в размер на 44 500 лв. са отредени както следва:
за Читалищата на територията на общината – 25 000 лв., Шахматен клуб – 8 000 лв., Футболен клуб – 11 500 лв.

Средства за реализация на общински програми и планове през 2020г., по видове програми, като за Празничния календар на община Ивайловград са планувани 30 000 лв., а за спортния – 5 000 лв.