Община Ивайловград уведомява заинтересованите страни, че стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга „Домашна помощница“/“Домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ от 02.03.2020 г.

Първи етап на Заявленията ще се приемат от 02.03.2020г. до 10.03.2020 г.

Втори етап на приемане на заявленията ще започне след 11.03.2020 г.

Програмата предвижда предоставяне на персонална грижа в домашна среда на следните лица:
1. с от 80 до 89,99 на сто степен трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ.
2. на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
– са навършили 65г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
– живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
– са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
Важно!!! В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.
Важно!!! Лицата могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:
– месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението – декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход /ГМД/, определен с Постановление на Министерски съвет;
– да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговското дружество;
– да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага и в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
– да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
– да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
– да не са включени в механизма лична помощ;
– да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Процедура за включване:

 1. Желаещите да кандидатстват за включване като потребители по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ следва да попълнят и подадат Заявление-декларация /по образец/ в сградата на Общинска администрация – гр. Ивайловрад , етаж 3, стая №308, всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.30 до 17.30 часа.
  Към заявлението се прилагат актуални медицински документи /копия от епикриза; етапна епикриза; решение на ТЕЛК/.
  2. Копия от подадените Заявления-декларации и приложените към тях документи ще бъдат изпращани в Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ивайловград за извършване на проверка за наличие на условия за включване в програмата и истинността на обстоятелствата, декларирани от лицата.
  3. Комисия от Общинска администрация – гр. Ивайловград ще извърши индивидуална оценка на потребността от персонални грижи, като за един потребител продължителността на предоставяните грижи не може да надхвърля 4 часа дневно.
  4. Насочването за работа ще се извършва от Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Свиленград, клон гр. Ивайловград.

Програмата ще бъде със срок на действие до 31.12.2020  г.

Кандидатите за работа, като „Домашна помощница“/“Домашен помощник“ следва да бъдат регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Свиленгад, клон гр. Ивайловград и да отговарят на определени критерии.

Безработни лица, обект на Програмата, които могат да се включват в нея само при изявено тяхно желание, са:

 • полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;
 • родители, които отглеждат сами детето/децата си;
 • настойници и попечители;
 • бременни жени след третия месец на бременността им;
 • лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
 • лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
 • лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Свиленгад, клон гр. Ивайловград ще осъществява тяхното насочване за работа.

Заявление – декларация