На 30.12.2022 г., Кметът на Община Ивайловград – Диана Овчарова, подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект №BG05SFPR002-2.001-0107-C01 – „Грижа в дома в община Ивайловград“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства, е в размер на 368 144.23 лв. Проектните дейности ще стартират считано от 03.02.2023 г. и са за период от 12 месеца. В изпълнение на дейностите по проекта, ще бъде осигурена грижа в домашна среда на минимум 67 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Основната цел на Проекта „Грижа в дома в община Ивайловград“, е  да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрасти хора, зависими от грижа и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Специфичната цел на проекта е да се подобри равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, включително услуги ориентирани към лица попадащи в целевата група, както и да надгради и развие модела за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

– Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

– Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени: Диспечер на услуга; социален работник; психолог; счетоводител; здравен работник/мед. сестра; работник доставка по домовете, домашен помощник, домашен санитар.

В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени и супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

ВАЖНО!!!

Лицата, желаещи да се включат в проекта могат да подават заявление по образец и придружаващи документи до кмета на Община Ивайловград.

Образците на необходимите документи и обявите за кандидатстване за потребители на услугата и персонал предоставящ услугата по проект „Грижа в дома в община Ивайловград“ могат да бъдат получени в стая 308, ет. 3 в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ивайловград http://ivaylovgrad.bg/

За допълнителна информация: тел. 0661/ 60-90 – Виолета Недялкова и Диляна Бургоджиева.

 

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Заявление за ползване на социална услуга „Грижа в дома в община Ивайловград“

Обява за подбор на кандидати за потребители

ПЕРСОНАЛ:

Заявление за участие в подбор на персонал по проект„Грижа в дома в община Ивайловград”

Обява за подбор на кандидати за специалисти по проект „Грижа в дома в община Ивайловград“