На проведената среща на 11 ноември 2019 г., организирана във връзка на постъпилите множество сигнали от граждани за нанесени щети от безстопанствени животни на територията на общината, бяха набелязани мерки за опазване на селата, посевите и хората от безстопанствени животни на територията на община Ивайловград.

Сред тези мерки бе и регистрирането на общински център за временно настаняване на животни.

Информираме Ви, че Общинския Център за временно настаняване за оставени без надзор селскостопански животни вече има издадено от БАБХ удостоверение за регистрация на животновъден обект №406/16.12.2019 г., и оставените без надзор домашни животни в гр. Ивайловград ще бъдат улавяни и настанявани в центъра.

Изчислени са таксите, необходими по изхранване на едно животно на ден, които предстоят на обществено обсъждане и приемането им на общински съвет, след което официално ще стартира работата на центъра. Капацитетът му е 40 дребни преживни животни/ДПЖ/, 10 едро преживни животни/ЕПЖ/, 5 едрокопитни животни/ЕКЖ/.

За разрешаването на проблема бяха проведени консултации от Кмета на община Ивайловград, г-жа Диана Овчарова, с представители на Областна дирекция по безопасност на храните и полицията. За оставен без надзор добитък ще следят служители от общинска администрация, кметове и кметски наместници, които ще съставят на собствениците актове и наказателни постановления. Животните на системните нарушители ще бъдат затваряни в центъра за временно настаняване, след което ще бъдат предавани на ветеринарните власти или предавани на установения собственика им срещу заплащане на всички такси при отглеждането им по време на престоя и сумата от издаденото наказателно постановление.

Със заповед на Кмета на общината са определени лицата, които ще отговарят за ветеринарно-санитарните изисквания на центъра, поддържане на документацията по чл. 44, ал. 2 от Закона за защита на животните, спазване на изискванията за хуманно отношение към животните, осигурване на пълноценно хранене на животните, постоянен достъп до вода на всяко животно и свободен достъп до хранилките и поилките. Имаме сключен договор със ветеринарен лекар, който ще следи за здравословното състояние на всички новоприети животни. Съгласно изискванията на закона за защита на животните член от екипа ни премина курс за хуманно отношение към животните в Тракийски университет-Стара Загора.

Във връзка с това беше проведена информационна кампания на територията на всички населени места в общината от кметовете и кметски наместници по места със собствениците на селскостопански животни, които бяха запознати с предприетите от общината мерки, както и да спазват разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и Наредба №1 за обществения ред в община Ивайловград.

В момента продължават информационни разяснителни кампании.