На 2-ри август 2018 г. от 13:00 ч. в сградата на Община Ивайловград, заседателна зала 307, се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0138-C01 “Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград”.

Присъстваха представители на екипа по проекта, на фирмите-изпълнители, медии и граждани.

Пресконференцията имаше за цел да оповести резултатите от изпълнението на проекта, както и информация относно изпълнените индикатори и финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Нека да припомним, че през миналата година стартира проекта, в който за обновяване и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, бяха включени жилищните сгради на ул. “Шести септември” № 3, ул. “Гео Милев” № 18, ул. “Христо Ботев” № 6, ул. “Христо Ботев” № 7 и ул. “Първомайска” № 11.

Проектът, по който Община Ивайловград е бенефициент, е част от Оперативна програма “Региони в растеж”, а финансирането е предоставено, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0138-C01 от 27.09.2016 г.

То е в общ размер на 1 200 377.39 лв., от които 1 020 320.78 лв. са европейско финансиране, а останалата част в размер на 180 056.61 лв. са национално финансиране.

Срокът за изпълнение на договора беше до 27-ми септември 2018 г., което означава, че дейностите са приключени в срок.

Те включваха обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат, издаване на технически паспорт на сградите, инженеринг, състоящ се от проектиране, строителство и авторски надзор, строителен надзор от лицензирана фирма-консултант и информационни кампании за напредъка на проекта.

Като част от прилагането на мерки за енергийна ефективност се положи топлоизолация, шпакловка и мазилка по фасадите, смени се старата дограма с нова ПВЦ дограма, подменено беше стълбищното осветление с ново, с енергоспестяващи крушки.

Всички тези дейности имат за цел повишаването на енергийната ефективност на жилищните сгради, намаляване на разходите за отопление и поддръжка, удължаване експлоатационният им срок и не на последно място подобряване качеството на живот на жителите на град Ивайловград.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ивайловград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 

 

 

Източник: haskovo.info