ОБЯВА

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ И КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „АСИСТЕНТ”

 

Съгласно новия Закона за личната помощ, право на асистент имат:

 1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

І. Документи за кандидатстване на потребители за включване в механизма на личната помощ:

 1. Заявление-декларация за предоставяне на лична помощ – по образец;
 2. Направлението с определения брой часове, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”;
 3. Документ за самоличност (лична карта, паспорт, акт за раждане за децата до 14 годишна възраст) – за справка или документ за самоличност на упълномощеното лице или законния представител (родител, настойник, попечител) – за справка.

Документите се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) до кмета на общината. В случай, че заявлението не се подава лично, следва да се приложи копие на пълномощното, даващо право на друго лице да подаде заявлението от името на кандидат-потребителя или документ за попечителство (не се отнася за законните представители – родители на деца до 18 годишна възраст).

 

В заявлението лицето /или законния му представител/ декларира, че не  получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие:

 1. Добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
 2. До 380 лв. /в зависимост от броя на определените в направлението часове/ от месечната помощ, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Даденото съгласие за превеждане на посочените суми е задължително условие, като превода се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

Срок за подаване на документи за потребители – постоянен.

ІІ. Документи за кандидатстване за работа за длъжността „Aсистент”

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Автобиография – по образец;
 3. Декларация по реда на чл. 26, ал. 1, т. 3 от Закона за лична помощ по образец;
 4. Копие на диплома за завършено образование;
 5. Копие на документ, удостоверяващ завършено обучение по сходни програми или проекти (при наличие);
 6. Документ за самоличност (лична карта) – за справка.

Минимални изисквания: Лицето да не е поставено под запрещение и да не е осъждано. Опитът в дадената сфера е предимство. Приоритетно ще се наемат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж или възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Срок за подаване на документите за асистенти – до 23.08.2019 г. включително.

При необходимост, документи ще бъдат приемани периодично, като за всеки прием ще бъде публикувана обява със съответен срок.

Документи се подават в дните от понеделник до петък от 9:00 до 16:00 часа в стая 308, ет. 3 в сградата на общинска администрация Ивайловград.

Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в стая 308, ет. 3 в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от настоящата обява.

На 27.08.2019 г.  на първия етаж в сградата на общинска администрация Ивайловград ще бъдат изнасяни списъци с кандидатите за работа, които се допускат до интервю, с дата, място и час на провеждане на интервюто.

По новия механизъм, първите асистенти ще бъдат назначавани от 1-ви септември 2019 г.

За контакти:

 1. Диляна Бургоджиева  – младши експерт, отдел „Строителство и инвестиции”, тел. 03661/6090; 0885504010.
 2. Валентина Ангелова – младши експерт, отдел „Строителство и инвестиции”, тел. 03661/6090; 0885504010.

 

Документи за изтегляне:

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „AСИСТЕНТ”