Община Ивайловград и Министерство на труда и социалната политика сключиха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101-0197-C01 Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в Община Ивайловград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, BG05M9OP001-2.101 – “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансирана от с подкрепата на Европейския социален фонд.

Общата цел на Процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейността е насочени към следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск – лица, които са:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ се предвижда да бъдат обхванати 29 лица от целевите групи, които ще се подпомагат, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/,  заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/. Услугите ще се предоставят от лица назначени на длъжност „Социален асистент“.

Общия размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 47415,00 лв.,

Проектните дейности са със срок до 31.12.2020 г.