През 2021 г. Община Ивайловград получи финансиране за реализацията на Проект № BG05M9OP001-6.002-0174 „Патронажна грижа + в община Ивайловград“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., на стойност 179 941,10 лева, като продължителността на услугата е 12 месеца, считано от 01.08.2021 г. до 01.08.2022 г.

В изпълнение на заложените дейности по проекта се предоставят услуги, разпределени в две направления, които посрещат нуждите на лицата от целевите групи по проекта, а именно:
По Направление I – дейност „Патронажна грижа +“ се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на минимум 31 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Ивайловград.

„Патронажната грижа“ интегрира комплекс от услуги, като:

– помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.);
– медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;
-психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот;
– доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Допустими лица, които да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:
• Хора с увреждания;
• Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
• Лица над 54 г.
• други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

По Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Назначен е помощен персонал в Дом за стари хора и Дневен център за деца с увреждания за справяне с кризата.

Предвид безспорния социален ефект, постигнат в резултат от реализацията на процедурата, Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обяви нова Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“. В тази връзка Община Ивайловград получи покана за сключване на допълнително споразумение BG05M9OP001-6.004-0165-C01, „Патронажна грижа + Компонент 2“ към договора за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-6.002-0174-С01 „Патронажна грижа + в община Ивайловград“ , с цел удължаване срока за реализация на проектните дейности с допълнителни 6 месеца – от 02.08.2022 г. до 02.02.2022 г., при запазване на първоначално договорираните условия на проекта. Съгласно сключеното Допълнително споразумение към Административния договор за предоставяне на БФП, Община Ивайловград, ще получи допълнителни средства в размер на 89 970.55 лв., с което общия бюджет на проекта ще достигне 269 911.65 лв. Средствата са изцяло БФП, като 100% от сумата се предоставя от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на сключеното Допълнително споразумение за изпълнение на Проект „Патронажна грижа + -Компонент 2“ всички желаещи лица, назначени като персонал в изпълнение на проектните дейности ще имат възможност да продължат трудовата си заетост за период от 6 месеца. Удължаването на проектните дейности ще осигури подкрепа, както на всички потребители на паторнажани грижи, така и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейност.

Лицата, които желаят да ползват услуги по проекта, могат да подават документи за кандидатстване /Заявление–декларация по образец ведно с изискуемите документи към него/ до Кмета на Община Ивайловград, лично, чрез законния си представител или чрез упълномощено лице на място в сградата на общинска администрация, стая 308, ет. 3 или да бъдат изтеглени от сайта на Община Ивайловград http://ivaylovgrad.bg/

Към заявлението за ползване на услугите, се прилагат следните документи:

• документ за самоличност на кандидата(за справка);

• пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице/законния представител (за справка), в случай, че документите не се представят лично;

• медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, епикриза и др. – копие)

• други документи /при необходимост/.

За допълнителна информация: тел. 0661/ 60-90 – Отдел „Проекти” в Община Ивайловград.

Важно!!! За почасовите мобилни здравно–социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

Заявление за ползване на социална услуга Патронажна грижа по проект „Патронажна грижа + 

 

Проект „Патронажна грижа + в община Ивайловград”, Договор №BG05M9OP001-6.002-0174-С01 и BG05M9OP001-6.004-0165-C01, „Патронажна грижа + Компонент 2“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“