Във връзка с кандидатстване на Община Ивайловград по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег- ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020, кметът на Община Ивайловград г-жа Диана Овчарова, заедно със заместник-кмета Кръстю Делииванов, директорът на Дирекция „Строителство и инвестиции” г-жа Виолета Недялкова и общинският съветник г-н Мехмед Хасан, посетиха гр. Кешан, област Одрин, Република Турция.
На състоялата се вчера (03.04.2018 г.) работна среща и проведените разговори, както и представяне на проектните предложения от двете страни, г-жа Диана Овчарова и кметът на гр. Кешан г-н Мехмед Юзджан, подписаха споразумение за партньорство. По този начин официално стартира съвместната работа по подготовка на документацията и внасяне на проект, включващ изпълнение на различни дейности в двете общини. Името на проектното предложение е „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община Ивайловград и Кешан”, като Община Ивайловград ще бъде водеща организация, в партньорство с Община Кешан.
Проектното предложение е подготвено по приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” на програмата, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.
Проектът има за цел укрепване капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм, което ще доведе до подобряване на териториалното сближаване в Европа, посредством изпълнението на съвместни инициативи за повишаване на туристическия потенциал на региона.
При одобряване и финансиране на проектното предложение, което предстои да бъде подадено, в техническия проект на Община Ивайловград са заложени да бъдат направени: Туристическа пътека от село Ламбух до главен път „№ III-597 Любимец – Ивайловград“, преминаваща през местността Аязмото; Туристически път /подход/ от главен път „№ III-597 Любимец – Ивайловград“ до Язовир „Ивайловград“, местност Трифоновата нива; Туристически панорамен път от село Ламбух до местността Кошарите. Заложено е още изготвяне на информационни табели за екосистемата; определяне на подходящи погледни места за наблюдение на природни обекти, както и план за разположение на фотосоларни осветителни тела на основни места и подходи, както и създаване на достъпна среда-изграждане на рампа, за лицата с увреждания и информационен център.

За изпълнението проекта не се предвижда финансово самоучастие (финансов принос) от страна на община Ивайловград. Безвъзмездната помощ ще бъде предоставена по линия на европейските фондове и националния бюджет.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11 април 2018 г.