О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 37, ал.1, чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл.60, ал.1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 072/13.02.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

І. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в размер на 150 кв.м./за строеж на едноетажна масивна жилищна сграда/ върху следния общински имот: УПИ VIII- 28 от кв.13 по ПУП на с.Белополци, одобрен със Заповед №433/03.05.1977 год. за улична регулация и Заповед  №131/26.05.2009 год. за дворищна регулация, актуван с АЧОС №1108/30.06.2009 год.,  при първоначална годишна наемна тръжна цена 570.00 лв./петстотин и седемдесет лв. и 00 ст. /без ДДС.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:

  1. 1. Имот частна общинска собственост: ПИ 115 с площ 950 кв.м. от кв.26 по ПУП на с.Черничино, одобрен със Заповед №531/19.04.1967 год., за улична регулация и дворищна регулация, актуван с АЧОС №2747/09.07.2018 год.,  при първоначална тръжна продажна цена 3420.00 лв./три хиляди четиристотин и двадесет лв. и 00 ст./ без ДДС.
  2. 2. Имот частна общинска собственост: УПИ VI с площ 516 кв.м. от кв.11 по ПУП на с. Железино, одобрен със Заповед №482/20.12.2006 год., за улична регулация и дворищна регулация, актуван с АЧОС №892/15.01.2007 год. при първоначална тръжна продажна цена 2870.00 лв./две хиляди осемстотин и седемдесет лв. и 00 ст./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 06.03.2019 год.  от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 05.03.2019 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване10 % от началната тръжна цена.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 05.03.2019  г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели или купувачи повторни търгове ще се проведат на 13.03.2019  г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

Обява за търг учредяване и продажби 2019 г. Белополци , Черничино и Железино