Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 15, ал. 3, чл. 16, ал. 1, чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ НА Общински съвет Ивайловград и Заповед  №403/05.09.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на следните общински имоти:

1.Общински имот, публична общинска собственост: част от „Болнична сграда”, актуван с АПОС № 1691/15.10.2014 г., състояща се от помещение №6, находящо се на първи етаж в административната част на Поликлиниката /ляво крило/, с площ 25.20 кв.м за срок от 5 години,  при първоначална годишна наемна тръжна цена 302.40 лв. /триста и два лв. и 40 ст./ без ДДС.

2.Общински имот, частна общинска собственост: Първи етаж с площ 130 кв.м от североизточното крило на сграда бивша „Детска градина”, намираща се в УПИ ХI-1020 от кв. 11 – за производствени дейности, по ПУП на гр. Ивайловград, утвърден със Заповед №0164/09.10.2000 г. и Заповед №236/26.03.2014 г., актуван с АЧОС № 1613/14.04.2014 г., за срок от 5 години,  при първоначална годишна наемна тръжна цена 2028.00 лв. /две хиляди и двадесет и осем лв./ без ДДС.

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:

  1. Имот частна общинска собственост: УПИ VІ-74 от кв. 20  по ПУП на с. Железино, одобрен със Заповед № 530/19.04.1967 г., с площ 570 кв.м., актуван с АЧОС №865/15.06.2006 г.,  при първоначална тръжна продажна цена 2950.00 лв./две хиляди деветстотин и петдесет лв./ без ДДС.
  2. Имот частна общинска собственост: УПИ ІІ с площ 3100 кв.м. от кв. 13 по ПУП на с. Планинец, одобрен със Заповед № 539/31.07.1984 г., ведно с построените в него сгради: Едноетажна масивна сграда бивше „Училище” със застроена площ 200 кв. м; Едноетажна масивна сграда бивша „Детска градина” със застроена площ 135 кв. м,   актувани с АЧОС №1580/16.08.2013 г.; Едноетажна паянтова сграда със застроена площ 31.40 кв. м; Едноетажна сграда „Тоалетни” със застроена площ 8.10 кв. м, актувани с АЧОС №2786/29.03.2019 г.,  при първоначална тръжна продажна цена 22 900.00 лв./двадесет и две хиляди и деветстотин лв./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 27.09.2019 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС за обектите по т.І и 72.00 лв. с ДДС за обектите по т.ІІ,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 26.09.2019 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване10 % от началната тръжна цена.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 26.09.2019 г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели или купувачи повторни търгове ще се проведат на 04.10.2019 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград