О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,  чл. 45, ал. 1, чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ НА Общински съвет Ивайловград и Заповед  №400/05.09.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:

1.Имот частна общинска собственост: УПИ ХІI-74  с площ 1217 кв. м. от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград,  актуван с АЧОС №2788/28.05.2019 за поправка на АЧОС №2782/06.02.2019 г.,  при първоначална тръжна продажна цена 7 400.00 лв./седем хиляди и четиристотин лв./ без ДДС.

2.Имот частна общинска собственост: УПИ ІII-75  с площ 870 кв. м. от кв. 20 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград,  актуван с АЧОС №2787/28.05.2019 за поправка на АЧОС №2783/18.02.2019 г.,  при първоначална тръжна продажна цена 5 300.00 лв./пет хиляди и триста лв./ без ДДС.

3.Имот частна общинска собственост: УПИ ХІ-74  с площ 1242 кв. м. от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г. на Общински съвет Ивайловград,  актуван с АЧОС №2789/29.05.2019 за поправка на АЧОС №2781/06.02.2019 г.,  при първоначална тръжна продажна цена 7 560.00 лв./седем хиляди петстотин и шестдесет лв./ без ДДС.

Публичните търгове с явно наддаване да се проведат в стая 307 в сградата на общината на 26.09.2019 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се закупуват от стая 212, II етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие да се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 25.09.2019 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване10 % от началната тръжна цена.

Определен е депозит за участие -10 % от първоначалната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 25.09.2019 г.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наематели или купувачи повторни търгове ще се проведат на 03.10.2019 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград