О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

О    Б    Я    В    А

            Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661 /6022, на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС,  чл. 80,  ал.8 от Наредба ПУРОИ и Заповед № 337/08.07.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград

О  Б  Я  В  Я  В  А

Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следния общински имот:

Имот частна общинска собственост: Едноетажна масивна сграда бивше „Читалище” със застроена площ  188 кв.м при отстъпено право на строеж в ПИ 53 от кв. 22  по ПУП на с. Белополци, одобрен със Заповед № 433/03.05.1977 г., актуван с АЧОС №2775/06.12.2018 г. при първоначална тръжна продажна цена 5000 лв./пет хиляди лв./ без ДДС.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе в стая 307 в сградата на общината на 26.07.2019 г. от 10.00 часа.

Тръжните документи  се получават от стая 212, II-ри етаж на общината при цена 72.00 лв. с ДДС,  платими в касата на общината.

Молбите за участие се подават в стая 103 на І етаж всеки работен ден от 8.00  до 17.00 ч. до 25.07.2019 г.

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по  банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ -АД клон Ивайловград  или в касата на Общината  до 17.00 ч. на 25.07.2019 г.

Определен е размер на стъпката за наддаване – 10% от началната тръжна цена за имота.

При неявяване на кандидати или неизлъчване на наемател  повторни търгове ще се проведат на 02.08.2019 г. в стая 307 в сградата на общината при същите първоначални цени, условия и начални часове.

За участие в търга се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения към Община Ивайловград. Огледи на общинските имоти се извършват след направена заявка и закупуване на документацията всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня,  предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки ст. 212  в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция  ФСДУС.