Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на Проект на „Програма за управление на отпадъците на Община Ивайловград за  периода 2019-2020 година”.

             Очакваме Вашите мнения и предложения от 12.04.2019 до 12.05.2019 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

            Програмата за управление на отпадъците на Община Ивайловград е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), съгласно Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 – 2020 г.“

            Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на Кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО и е с период на действие 2019 – 2020 г.

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2019-2020 г.