Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на Проект на „Краткосрочна програма на Община Ивайловград за насърчаване използването на   енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2021 година”.

 

             Очакваме Вашите мнения и предложения от 12.04.2019 до 12.05.2019 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

 

                Настоящата програма е разработена в съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Тя е насочена към активизиране на държавната политика за устойчивото използване на ВЕИ на общинско ниво, съобразно специфичната ситуация във всяка община и е с период на действие 2019 – 2021 г.

 

 КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 – 2021 ГОДИНА