Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

Промяна  на

 

НАРЕДБА за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

            Очакваме Вашите мнения и предложения от 09.09.2021 г. до 08.10.2021г г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

 

            Предстоящите промени в Наредбата се състоят в две направления – допълване с текстове  и изменяне на вече съществуващите разпоредби, както следва:

  1. Допълването на текстове в Наредбата се налага поради необходимостта от уреждане на отношенията, свързани с бракуване на движими вещи, собственост на Общината и до уреждане на отношенията, свързани с отдаване под наем на язовири, публична общинска собственост. До настоящия момент тези отношения не са уредени в Наредбата, което предпоставя необходимостта от допълването й.

            В горния смисъл се налага да се допълни разпоредбата на вече съществуващия чл.31 от актуалната Наредба с ал.1, 2, 3 и 4, както следва:

„Чл. 31. Бракуването на вещи се извършва със заповед на кмета на общината по предложение на комисия, назначена от кмета.

(1) Комисията изготвя мотивирано становище за необходимостта от бракуване или оценка за годност на вещите.

(2) Решението за бракуване на движими вещи – частна общинска собственост се взема от Общинския съвет по предложение на комисията по ал.1.

(3) След взето решение по ал.2, Кметът издава заповед за бракуване и се извършва отписване на вещите по реда на Закона за счетоводството.

(4) Бракуваните движими вещи се предлагат за продажба чрез публичен търг или конкурс по реда на глава V от настоящата наредба, а бракуваните моторни превозни средства се предлагат за продажба по същия ред на специализирани фирми, изкупуващи вторични суровини, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали .

Налага се да се допълни и разпоредбата на чл.15 от сега действащата наредба, като да бъде създадена ал.8 със следния текст:

„(8) Язовирите и микроязовирите – публична общинска собственост, които са на територията на общината и по отношение на които няма сключени договори за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на глава V от тази наредба за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на съответните водни обекти след решение на Общинския съвет и при наличие на предварително положително становище на надзорния орган по Закона за сдруженията за напояване.”

  1. Необходимостта от извършване на изменения в някои от вече съществуващите разпоредби на Наредбата поради наличие на неясноти в тях, които водят до затруднения в тълкуването и прилагането им.

В този смисъл се налага да бъде изменена разпоредбата на чл.97, ал.3, който към момента гласи:

„Депозитът за участие на кандидатът, спечелил търга, се връща, след представяне на документ за платена авансова вноска в двоен размер на определената годишна наемна цена и след подписване на договор за наем.“

Да бъде изменен по следния начин:

„ Депозитът за участие на кандидат, спечелил търга се връща след подписване на договор за наем. В случаите, когато договорът касае наем на земеделска земя, депозитът се връща след представяне на документ за платена авансова вноска в двоен размер на определената годишна наемна цена.”

Налага се изменение на разпоредбата на чл.106, ал.3, която към момента гласи:

 „Депозитът за участие на кандидатът, спечелил конкурса, се връща, след представяне на документ за платена авансова вноска в двоен размер на определената годишна наемна цена и след подписване на договор за наем. Депозитът за участие се възстановява по банков път.“

Като текстът бъде изменен по следния начин:

„ Депозитът за участие на кандидат, спечелил конкурса, се връща след подписване на договора за наем. В случаите, когато договорът касае наем на земеделска земя, депозитът се връща след представяне на документ за платена авансова вноска в двоен размер на определената годишна наемна цена. Депозитът за участие се възстановява по банков път”.

Промени се налагат и в разпоредбата на чл. 107, ал.3, която гласи:

 „Внесеният депозит за участие не се връща и остава в полза на общината и в случай, че участник частично откаже да сключи договор за един или повече от имотите, за които е подал оферта.“

се налага да бъде направено изменение в следни смисъл:

 „Внесеният депозит за участие не се връща и остава в полза на общината и в случай, че участник частично откаже да сключи договор за един или повече от имотите, за които е спечелил конкурса.“

  Обществено обсъждане на измененията на посочената наредба ще се осъществи на     11.10.2021 г от 16,30 часа в стая 307 на Община Ивайловград.